SFS 2014:742 Lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2006:1209) om hamnskydd / SFS 2014:742 Lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd
140742.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 § och 4 kap. 3 § lagen

(2006:1209) om hamnskydd ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

2

Polismyndigheten fattar, efter att ha hört Transportstyrelsen, beslut om

vilken skyddsnivå som ska gälla för en hamn eller del av hamn.

I brådskande fall får Polismyndigheten fatta beslut enligt första stycket om

förändring av skyddsnivån utan att ha hört Transportstyrelsen. Ett sådant be-
slut ska dock snarast omprövas av Polismyndigheten efter att Transport-
styrelsen har hörts.

4 kap.

3 §

Undersökning får utföras av en polisman, en tjänsteman vid Kust-

bevakningen eller en särskilt utsedd person som förordnats av Polismyndig-
heten. Om egendom undersöks av någon särskilt utsedd person, ska arbetet
utföras under en polismans ledning. Identitetskontroll får utföras av en polis-
man, en tjänsteman vid Kustbevakningen eller den som hamnskyddsorganet
tilldelar uppgiften. Om det behövs ska hamnskyddsorganet biträda Polis-
myndigheten eller Kustbevakningen i det praktiska undersöknings- och kon-
trollarbetet.

Kontroll av gods som står under tullövervakning enligt artikel 37 i rådets

förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en
tullkodex för gemenskapen ska göras i samråd med Tullverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2008:1385. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2014:742

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.