SFS 2016:281 Lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2006:1209) om hamnskydd / SFS 2016:281 Lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd
160281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (2006:1209) om

hamnskydd ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

2

Undersökning får utföras av en polisman, en tjänsteman vid Kustbe-

vakningen eller en särskilt utsedd person som förordnats av Polismyndighe-
ten. Om egendom undersöks av någon särskilt utsedd person, ska arbetet utfö-
ras under en polismans ledning. Identitetskontroll får utföras av en polisman,
en tjänsteman vid Kustbevakningen eller den som hamnskyddsorganet tillde-
lar uppgiften. Om det behövs ska hamnskyddsorganet biträda Polismyndighe-
ten eller Kustbevakningen i det praktiska undersöknings- och kontrollarbetet.

Kontroll av varor som står under tullövervakning enligt artikel 134 i Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober
2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska göras i samråd med
Tullverket.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2014:742.

SFS 2016:281

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.