SFS 2006:1209 Lag om hamnskydd

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2006:1209) om hamnskydd / SFS 2006:1209 Lag om hamnskydd
061209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om hamnskydd;

utfärdad den 23 november 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Inledande bestämmelse

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om hur hamnskydd skall organi-

seras och bedrivas. Med hamnskydd avses åtgärder som skall vidtas i ham-
nar i syfte att skydda människor, infrastruktur och utrustning i hamnarna
mot allvarliga olagliga handlingar. �&tgärder som vidtas med stöd av denna
lag skall samordnas med åtgärder som vidtas med stöd av Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om
förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar

3 (förordning

(EG) nr 725/2004) och lagen (2004:487) om sjöfartsskydd.

Lagens tillämpningsområde

2 §

Denna lag gäller alla hamnar i Sverige där det finns minst en sådan

hamnanläggning som omfattas av artikel 3.1�3.3 i förordning (EG)
nr 725/2004. Med avseende på en sådan hamnanläggning skall dock be-
stämmelserna i förordning (EG) nr 725/2004 och lagen (2004:487) om sjö-
fartsskydd tillämpas i stället för denna lag.

Lagen skall inte tillämpas på militära anläggningar i en hamn.

Definitioner

3 § I lagen används beteckningar med följande betydelse.

1 Prop. 2005/06:212, bet. 2006/07:FöU2, rskr. 2006/07:2.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om
ökat hamnskydd (EUT L 310, 25.11.2005, s. 28, Celex 32005L0065).

3 EUT L 129, 29.4.2004, s. 6 (Celex 32004R0725).

SFS 2006:1209

Utkom från trycket
den 1 december 2006

background image

2

SFS 2006:1209

2 kap. Skyddsnivåer

1 § För varje hamn eller del av hamn skall en av tre skyddsnivåer alltid
råda. Om något beslut enligt 2 § inte fattas råder den lägsta skyddsnivån
(skyddsnivå 1).

Skyddsnivåerna har samma innebörd som enligt regel 2.1.9�2.1.11 i

bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004.

2 § Rikspolisstyrelsen fattar, efter att ha hört Sjöfartsverket, beslut om
vilken skyddsnivå som skall råda för en hamn eller del av hamn.

I brådskande fall får Rikspolisstyrelsen fatta beslut enligt första stycket

om förändring av skyddsnivån utan att ha hört Sjöfartsverket. Ett sådant
beslut skall dock snarast omprövas av Rikspolisstyrelsen efter att Sjöfarts-
verket har hörts.

I brådskande fall får också en polismyndighet fatta beslut om förändring

av skyddsnivån för en hamn eller del av hamn inom det egna polisdistriktet.
Ett sådant beslut skall genast underställas Rikspolisstyrelsen som, efter att
ha hört Sjöfartsverket, utan dröjsmål skall pröva om beslutet skall bestå.

3 §

Den som fattat beslut enligt 2 § får vid skyddsnivå 2 och 3 besluta att

ytterligare åtgärder, utöver dem som har angetts i hamnskyddsplanen, skall
vidtas i hamnen eller i del av hamnen.

Beteckning

Betydelse

Erkänd skyddsorganisation

Organisation som har lämplig kunskap om
skyddsfrågor och som har utsetts med stöd
av denna lag.

Hamn

Ett specificerat land- och vattenområde
som består av anläggningar och utrustning
som underlättar kommersiella sjöfartstrans-
porter.

Hamninnehavare

Fysisk eller juridisk person som utövar det
avgörande inflytandet över hamnens drift.

Hamnskyddsorgan

Organ som ansvarar för hamnskyddsfrågor
i en hamn.

Hamnskyddsplan

Dokument som baseras på hamnskydds-
utredningen och som visar bl.a. hamnens
gränser samt vilka förfaranden som skall
tillämpas, vilka åtgärder som skall vidtas
och vilka insatser som krävs för var och en
av skyddsnivåerna.

Hamnskyddsutredning

Dokument där bl.a. en hamns gränser lik-
som svagheter i skyddshänseende och tänk-
bara hot mot olika verksamheter i hamnen
identifieras.

Skyddsnivå

Grad av beredskap som skall intas för att
hindra att ett säkerhetstillbud inträffar.

background image

3

SFS 2006:1209

4 §

Hamnskyddsorganet skall för varje hamn eller del av hamn för den

skyddsnivå som råder se till att föreskrivna krav uppfylls och att de åtgärder
som anges i hamnskyddsplanen eller som har beslutats med stöd av 3 §
vidtas.

Varje hamnskyddsorgan får besluta att vidta ytterligare åtgärder utöver

dem som har angetts i hamnskyddsplanen för en viss nivå.

3 kap. Skyddskrav för hamnar

Hamnskyddsorgan

1 §

För varje hamn skall det finnas ett hamnskyddsorgan. Hamninne-

havaren är hamnskyddsorgan. Flera hamnar får ha samma hamnskyddsor-
gan.

Hamnskyddsutredning och hamnskyddsplan

2 §

En hamninnehavare, inom vars hamns område det finns minst en

hamnanläggning enligt förordning (EG) nr 725/2004, skall göra en hamn-
skyddsutredning.

3 §

Hamnskyddsorganet ansvarar för att en hamnskyddsplan utarbetas,

upprätthålls, uppdateras och genomförs för varje hamn.

4 §

När det gäller hamnar som ägs eller förvaltas av kommunen eller av ett

av kommunen helägt företag skall hamnskyddsorganet samråda med kom-
munen vid utarbetandet av hamnskyddsplanen. När det gäller övriga hamnar
skall hamnskyddsorganet samråda med länsstyrelsen i det län där hamnen är
belägen.

5 §

En hamnskyddsutredning och en hamnskyddsplan skall godkännas på

det sätt som följer av 6 kap.

6 §

En hamnskyddsplan skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte

får tillgång till den.

Hamnskyddsplanen får upprättas och förvaras i elektronisk form.

Hamnskyddschef

7 §

Hamnskyddsutredningen och hamnskyddsplanen skall innehålla

uppgift om vem som är hamnskyddschef. Om det är lämpligt får flera
hamnar ha samma hamnskyddschef.

Hamnskyddschefen är kontaktperson för hamnskyddsfrågor.

Hamnskyddsövningar

8 §

Hamnskyddsorganet skall se till att hamnskyddsövningar hålls i varje

hamn.

background image

4

SFS 2006:1209

4 kap. Undersökning och kontroll m.m.

Undersökning samt kontroll av identitet

1 §

För att förebygga brott som utgör fara för säkerheten inom hamnen, får

väskor som någon bär med sig, övrigt bagage och gods inom hamnen under-
sökas. För samma ändamål får identiteten kontrolleras hos personer som
uppehåller sig inom hamnens område.

Den som vägrar att låta sin egendom undersökas eller vars identitet inte

kan kontrolleras, får avvisas eller avlägsnas från hamnen.

2 §

Undersökning och identitetskontroll skall ske i den omfattning som

anges i hamnskyddsplanen.

Hamnskyddsorganet ansvarar för att undersökningarna och identitets-

kontrollerna sker i den omfattning som följer av hamnskyddsplanen. Under-
sökningarna och identitetskontrollerna skall bekostas av hamnskydds-
organet.

3 §

Undersökning får utföras av en polisman, en tjänsteman vid

Kustbevakningen eller en särskilt utsedd person som förordnats av en polis-
myndighet. Om egendom undersöks av någon särskilt utsedd person, skall
arbetet utföras under polismans ledning. Identitetskontroll får utföras av en
polisman, en tjänsteman vid Kustbevakningen eller den som hamnskydds-
organet tilldelar uppgiften. Om det behövs skall hamnskyddsorganet biträda
polismyndigheten eller Kustbevakningen i det praktiska undersöknings- och
kontrollarbetet.

Kontroll av gods som står under tullövervakning enligt artikel 37 i rådets

förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en
tullkodex för gemenskapen

4 skall ske i samråd med Tullverket.

4 §

Om det vid en undersökning påträffas föremål som kan komma till

användning vid brott som utgör allvarlig fara för säkerheten inom hamnen
skall, om föremålet inte tas i beslag enligt bestämmelserna i rättegångs-
balken, den som föremålet påträffats hos uppmanas att förvara föremålet på
sådant sätt att det inte kan användas för brott. Den som inte följer en sådan
uppmaning får avvisas eller avlägsnas från hamnen.

5 §

Ett beslut enligt 1 § andra stycket eller 4 § fattas av en polisman, en

tjänsteman vid Kustbevakningen eller den person som enligt 3 § förordnats
att utföra undersökning.

6 §

Protokoll skall föras och bevis utfärdas om gjord undersökning, om

den som fått egendom undersökt begär det vid förrättningen eller om före-
mål tas i beslag.

4 EGT L 302, 19.10.1992, s. 1 (Celex 31992R2913).

background image

5

SFS 2006:1209

Ordning

7 §

Utan tillstånd från hamnskyddsorganet får inte någon beträda en del av

hamnen, om det genom stängsel eller skyltar eller på annat liknande sätt
klart framgår att allmänheten inte har tillträde dit.

En polisman, en tjänsteman vid Kustbevakningen eller den som enligt 3 §

förordnats att utföra undersökning får från hamnens område eller delområde
avvisa eller avlägsna den som

1. obehörigen uppehåller sig där,
2. stör ordningen där, eller
3. äventyrar hamnens skydd.

5 kap. Tillsyn m.m.

Tillsynsförrättningar

1 §

Tillsyn enligt denna lag skall om möjligt samordnas med den tillsyn av

hamnanläggningar som sker med stöd av förordning (EG) nr 725/2004 och
föreskrifter meddelade med stöd av lagen (2004:487) om sjöfartsskydd.

2 §

Den som utövar tillsyn eller biträder vid sådan har rätt att få tillträde

till hamnen och att göra de undersökningar där som behövs, samt att ta del
av de handlingar och den övriga information som finns där. Vid förrätt-
ningen skall det om möjligt undvikas att hamnens verksamhet hindras eller
att någon annan olägenhet uppkommer.

3 §

Hamnskyddsorganet ansvarar för att hamnen hålls tillgänglig för den

som utövar tillsynen och för att denne på annat sätt biträds vid tillsynen.

Hamnskyddsorganet och hamnskyddschefen skall lämna den som utövar

tillsynen det biträde denne behöver och lämna de upplysningar som tillsyns-
myndigheten begär vid tillsynen.

Förelägganden

4 §

Om hamnen inte hålls tillgänglig enligt 3 § eller biträde inte lämnas

enligt 3 § får den som utövar tillsyn enligt denna lag förelägga hamnskydds-
organet att se till att hamnen hålls tillgänglig för tillsyn eller att biträde
lämnas av hamnskyddsorganet eller hamnskyddschefen.

Om det vid tillsynen konstateras att det i något väsentligt avseende finns

brister i hamnskyddet som gör att föreskrivna krav eller kraven i hamn-
skyddsplanen inte uppfylls, får den som utövar tillsyn enligt denna lag före-
lägga hamnskyddsorganet att avhjälpa bristen eller uppfylla kraven inom
viss tid.

Beslut om föreläggande enligt första och andra styckena får förenas med

vite.

Avgifter

5 §

Statens kostnader för hamnskydd skall täckas av avgifter. Dessa

avgifter skall tas ut för de hamnar som är föremål för tillsyn av hamn-
skyddet.

background image

6

SFS 2006:1209

�vervakning

6 §

Hamnskyddsorganet ansvarar för att hamnen hålls tillgänglig för

Europeiska kommissionen och att kommissionen på annat sätt biträds vid
övervakning inom hamnens område.

Hamnskyddsorganet och hamnens skyddschef skall lämna kommissionen

det biträde den behöver vid övervakningen och lämna de upplysningar som
kommissionen begär vid övervakningen.

6 kap. Bemyndiganden

Föreskrifter

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. tillsyn,
2. avgifter till staten för hamnskyddet,
3. skyddsnivåer,
4. hamnskyddsutredningar,
5. hamnskyddsplaner,
6. hamnskyddsövningar,
7. hamnskyddschefer,
8. erkända skyddsorganisationer,
9. samråd enligt 3 kap. 4 §, och
10. avgifter för ansökan om förordnande enligt 4 kap. 3 § och tillhörande

utbildning.

Föreskrifter enligt första stycket 4 får innebära att en begränsad hamn-

skyddsutredning får göras.

Myndigheter

2 §

Regeringen bestämmer vilken myndighet som godkänner hamn-

skyddsutredningar och hamnskyddsplaner samt utövar annan tillsyn över
hamnskyddet enligt denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

Den som godkänner en hamnskyddsplan får besluta om särskilda villkor

för att hamnskyddsplanen skall gälla.

Erkänd skyddsorganisation

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

1. fatta beslut om att erkänna en skyddsorganisation, och
2. uppdra åt en erkänd skyddsorganisation att göra hamnskyddsutred-

ningar och utarbeta hamnskyddsplaner.

7 kap. Ansvarsbestämmelser

Straff

1 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms hamninnehavare

eller hamnskyddsorgan som uppsåtligen utövar verksamhet i en hamn utan

background image

7

SFS 2006:1209

att ha en godkänd hamnskyddsplan enligt bestämmelserna i 3 kap. 3 och
5 §§.

2 §

Till böter döms hamnskyddsorgan som uppsåtligen förvarar hamn-

skyddsplanen i strid med 3 kap. 6 §.

3 §

Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot det som sägs om tyst-

nadsplikt i 8 kap. 3 § finns i 20 kap. 3 § brottsbalken.

4 §

Till ansvar enligt denna lag skall inte dömas om gärningen är belagd

med strängare straff i brottsbalken.

8 kap. �vriga bestämmelser

Omedelbar giltighet

1 §

Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

�verklagande

2 §

Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Tystnadsplikt

3 §

Den som tagit befattning med tillsyn enligt denna lag eller har utsetts

till skyddschef för en hamn får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han
eller hon under uppdraget eller i sin tjänst har fått veta om

1. skyddet i hamnen,
2. yrkeshemligheter eller arbetsförfaranden,
3. enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden, eller
4. förhållanden av betydelse för rikets säkerhet.
Den som har utfört undersökning enligt denna lag får inte obehörigen röja

eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget eller i sin tjänst har fått veta
om enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i sekretesslagen

(1980:100) i stället för vad som sägs i första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 i fråga om 1 kap. 1�3 §§,

3 kap. 1�7 §§, 6 kap. 1 och 2 §§, 7 kap. 2 och 3 §§ samt 8 kap. 1�3 §§ och i
övrigt den 15 juni 2007.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

SVEN OTTO LITTORIN
(Näringsdepartementet)

4 SFS 2006:1204�1227

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.