SFS 2006:1212 Lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2006:1209) om hamnskydd / SFS 2006:1212 Lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd
061212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd;

utfärdad den 23 november 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 7 kap. 2 § lagen (2006:1209) om

hamnskydd skall ha följande lydelse.

7 kap.

2 § Till böter döms

1. hamnskyddsorgan som uppsåtligen underlåter att genomföra en under-

sökning eller kontroll enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 § eller som har
beslutats med stöd av 2 kap. 3 §,

2. hamnskyddsorgan som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett

föreläggande som har meddelats med stöd av 5 kap. 4 §, samt

3. hamnskyddsorgan som uppsåtligen förvarar hamnskyddsplanen i strid

med 3 kap. 6 §.

Om ett föreläggande som avses i första stycket är förenat med vite, skall

den som bryter mot det inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:212, bet. 2006/07:FöU2, rskr. 2006/07:2.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om
ökat hamnskydd (EUT L 310, 25.11.2005, s. 28, Celex 32005L0065).

SFS 2006:1212

Utkom från trycket
den 1 december 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.