SFS 2008:243 Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

080243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:263) om transport av
farligt gods;

utfärdad den 8 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 17 § lagen (2006:263) om trans-

port av farligt gods orden ”Statens kärnkraftinspektions” ska bytas ut mot
”Strålsäkerhetsmyndighetens”.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. Äldre bestämmelser om överklagande gäller för beslut som har med-

delats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:71, bet. 2007/08:FöU10, rskr. 2007/08:162.

SFS 2008:243

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.