SFS 2014:689 Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2006:263) om transport av farligt gods / SFS 2014:689 Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods
140689.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:263) om transport av
farligt gods;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 § lagen (2006:263) om transport

av farligt gods ska ha följande lydelse.

15 §

Om en transport sker i strid mot lagen eller mot föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen och transporten inte kan fortsätta utan påtaglig
risk för skada, får

� en polisman hindra fortsatt transport på väg, och
� en tjänsteman vid den tillsynsmyndighet som avses i 13 § första stycket

andra meningen inom myndighetens tillsynsområde hindra fortsatt transport
från hamnar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:689

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.