SFS 2014:689 Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

140689.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:263) om transport av
farligt gods;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 § lagen (2006:263) om transport

av farligt gods ska ha följande lydelse.

15 §

Om en transport sker i strid mot lagen eller mot föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen och transporten inte kan fortsätta utan påtaglig
risk för skada, får

– en polisman hindra fortsatt transport på väg, och
– en tjänsteman vid den tillsynsmyndighet som avses i 13 § första stycket

andra meningen inom myndighetens tillsynsområde hindra fortsatt transport
från hamnar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:689

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.