SFS 1988:222

880222.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:222

om ändring i lagen (1982:821) om transport av farligt

utkom från trycket

gQ^g.

den 25 m aj 1988

utfärdad den 19 ma j 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1982: 821) om transport

av farligt gods skall ha följande lydelse.

4 § I fråga om transport med svenska fartyg eller svenska luftfartyg
gäller denna lag även utom riket om inte d etta strider mot främmande lag
som är tillämplig.

I fråga om örlogsfartyg och militära luftfartyg gäller denna lag end ast

såvitt regeringen förordnar därom.

I fråga om radioaktiva varor gäller denna lag endast i den mån den är

förenlig med lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet respektive strål­

skyddslagen (1988: 220) och med stöd av dessa lagar meddelade föreskrif­
ter eller villkor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

SVEN HULTERSTR�M

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

Prop 1987/88:88, JoU 19 , rskr. 234.

623

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.