SFS 1992:593

920593.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:593

om ändring i lagen (1982:821) om transport av farligt

Utkom från trycket

gods^

den 18 juni 1992

utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1982:821) om

transport av farligt gods

dels att 16 § och rubriken närmast före 16 § skall ha följande lydelse,
dels att i lagen skall inforas en ny paragraf, 16 a §, av följande lydelse.

Ansvar, förundersökning och sekretess

16 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1. föreskrifter som meddelats med stöd av 9 eller 10 §,
2. förelägganden eller förbud som meddelats med stöd av 13 §, dock inte

om föreläggandet eller forbudet omfattas av ett vitesföreläggande
döms till böter eller fängelse i högst ett å r.

�r brott som sägs i första stycket med hänsyn till risken for skador på liv

eller egendom eller i miljön och övriga omständigheter att anse som ringa
döms till penningböter.

Ansvar enligt första eller andra stycket inträder inte om ansvar for

gärningen kan å dömas enligt brottsbalken.

16 a § Vid förundersökning rörande brott som anges i 16 § första eller
andra stycket får åklagare eller polismyndighet som leder undersökningen

begära hjälp av en tullmyndighet samt ge en tulltjänsteman i uppdra g att

' Prop. 1991/92; 131, TUI7,rskr. 264.

1271

¬

background image

SFS 1992:593

genomfora en viss åtg ärd under förundersökningen, om det är lämpligt

med hänsyn till omständigheterna.

Om det finns anledning att anta att brott enligt första stycket har

förövats, har en tulltjänsteman samma befogenhet som ti llkommer polis­

man att hålla förhör och vidta andra åtgärder enligt 23 kap. 3 § fjärde

stycket rättegångsbalken.

En tulltjänsteman får företa tvångsåtgärder vid brott mot denna lag i

samma utsträckning som gäller for polisman enligt 23 kap. 8 § samt 24 och

26 � 28 kap. rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.