SFS 1982:821

820821.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:821

om transport av farligt gods;

utkom från trycket

den 14 september 1982

Utfärdad den 26 augusti 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Med transport förstås i denna lag f örflyttning av farligt gods med

transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hante­
ring av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen.

Som transport anses dock inte förflyttning som sker endast inom ett

område där tillverkning, lagring eller förbrukning av farligt gods äger rum.

2 § Med farligt gods förstås i denna lag gods som består av eller innehål­
ler

explosiva varor,

komprimerade, kondenserade eller under tryck lösta gaser,
brandfarliga vätskor,
brandfarliga fasta varor,

självantändande varor,

varor som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med v atten,

oxiderande varor,

' Prop. 1981/82:94, TU 35, rskr 412.

1987

• • A •

¬

background image

SFS 1982:821

organiska peroxider,

giftiga varor,

vämjeliga varor,

varor med benägenhet att orsaka infektioner,
radioaktiva varor,

frätande varor samt

magnetiskt material

och som på grund därav vid transport kan medföra skador på människor,
djur, egendom eller i miljön e ller påverka transportmedlets säkra framfö­

rande.

3 § Med transportmedel förstås i den na lag

1. vaije slag av fordon som används för transport på väg eller i terräng,
2. järnvägsvagnar och andra spårbundna fordon,
3. luftfartyg samt
4. fartyg i den utsträckning som det i dem transporteras gods i förpac­

kad form, i containrar, flyttbara tankar eller transportmedel enligt punkt I

och 2.

4 § I fråga om transport med svenska fartyg eller svenska luftfartyg

gäller denna lag även utom riket om inte detta strider mot främmande lag

som är tillämplig.

I fråga om örlogsfartyg och militära luftfartyg gäller denna lag endast

såvitt regeringen förordnar därom.

I fråga om radioaktiva varor gäller denna lag endast i den mån den är

förenlig med atomenergilagen (1956:306) respektive strålskyddslagen
(1958:110) och med stöd av dessa lagar meddelade föreskrifter eller villkor.

5 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas
att meddela föreskrifter om vilka varor som skall anses utgöra farligt gods
enligt 2 § med hänsyn till transportmedel, godsmängd eller andra trans­

portförhållanden.

6 § Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om eller för särskilt
fall besluta om undantag från lagens tillämpning på

1. transporter med utländska fartyg och luftfartyg,
2. försvarsmaktens transporter,

3. vissa transporter eller vissa slag av transporter i övrigt.

Regeringen får överlåta åt myndighet att meddela föreskrifter om eller

för särskilt fall besluta om undantag enligt första stycket 2 och 3.

Säkerhetsbestämmelser
7 § Transport får ske endast på de villkor och under de förutsättningar

som anges i denna lag eller med stö d av lagen meddelade föreskrifter.

8 § Vid transport skall de åtgärder vidtas och den försiktighet iakttas

som fordras för att hindra eller motverka, att det farliga godset orsakar
skador på människor, djur, egendom och i miljön. T ransportmedel och

1988

andra transportanordningar skall vara av sådan beskaffenhet att de står
emot påkänningarna vid transport.

¬

background image

9 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas

SFS 1982:821

ätt meddela föreskrifter om klassificering aV farligt gods, om transportme­
del och andra transportanordningar, märkning, uppgiftsplikt, säkerhetsut­
rustning, lastning, lossning, förvaring och annan hantering av farligt gods
samt om försiktighetsmått och åtgärder i övrigt, allt i den ut sträckning som

krävs från transportsäkerhetssynpunkt.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att

föreskriva att transportmedel och andra transportanordningar får använ­

das vid transport endast om de är provade och godkända.

10 § Om det är av särskild betydelse från transportsäkerhetssynpunkt får

regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förbjuda vissa slag

av transporter eller föreskriva att vissa slag av transporter får ske endast
efter tillstånd eller förhandsanmälan.

Tillsyn
11 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som

meddelats med stöd av lagen skall utövas av myndighet som regeringen
bestämmer.

12 § För tillsynen enligt denna lag äger tillsynsmyndighet tillträde till

områden, lokaler och andra utrymmen, som används i samband med
transport, eller till transportmedel och transportanordningar. Myndigheten

har rätt att få de upplysningar, handlingar och prov som behövs för
tillsynen. För uttagna prov utgår inte någon ersättning.

Det åligger polismyndigheterna att lämna den handräckning som behövs

för tillsynen.

13 § Tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden eller förbud som

uppenbart behövs för att denna lag eller de föreskrifter som meddelats med

stöd av lagen skall efterlevas.

I beslut om föreläggande eller förbud kan tillsynsmyndigheten utsätta

vite.

Underlåter någon att vidta en förelagd åtgärd, får tillsynsmyndigheten

förordna om rättelse på den försumliges bekostnad.

14 § Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om skyldighet för

polismän att hindra fortsatt transport om transporten strider mot denna lag

eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter och fortsatt transport inte

kan ske utan påtaglig risk för skada.

Avgifter

15 § Regeringen bemyndigas att föreskriva om avgifter för myndighets

verksamhet enligt denna lag.

Ansvar och sekretess

16 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1989

I. föreskrifter som meddelats med stöd av 9 eller 10 §,

¬

background image

SFS 1982:821

2. förelägganden eller förbud som meddelats med stöd av 13 §, dock

inte om föreläggandet eller förbudet omfattas av ett vitesföreläggande
döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Ansvar enligt första stycket inträder inte om ansvar för gärningen kan

ådömas enligt brottsbalken.

17 § Den som har tagit befattning med ett ärende som avses i denna lag
far inte obehörigen röja eller utnyttja vad han därvid har erfarit om någons

affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i ställe t bestämmelserna i sekre­

tesslagen (1980:100).

Denna lag träder i kraf t den dag regeringen bestämmer. Regeringen far

meddela de övergångsbestämmelser som behövs.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

CLAES ELMSTEDT
(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.