SFS 2018:400 Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2006:263) om transport av farligt gods / SFS 2018:400 Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods
SFS2018-400.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt

gods

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (2006:263) om transport av
farligt gods ska ha följande lydelse.

7 § Denna lag tillämpas på förberedelse inför och utförande av transporter
av farligt gods.

I fråga om transporter av radioaktiva ämnen gäller även lagen (1984:3)

om kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen (2018:

396) samt föreskrif-

ter och beslut som har meddelats med stöd av dessa lagar.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220.

SFS

2018:400

Publicerad
den

7 maj 2018

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.