SFS 2018:400 Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2006:263) om transport av farligt gods / SFS 2018:400 Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods
SFS2018-400.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt

gods

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (2006:263) om transport av
farligt gods ska ha följande lydelse.

7 § Denna lag tillämpas på förberedelse inför och utförande av transporter
av farligt gods.

I fråga om transporter av radioaktiva ämnen gäller även lagen (1984:3)

om kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen (2018:

396) samt föreskrif-

ter och beslut som har meddelats med stöd av dessa lagar.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220.

SFS

2018:400

Publicerad
den

7 maj 2018

Viktiga lagar inom transport och trafik