SFS 2019:45 Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

SFS2019-45.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt

gods

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 § lagen (2006:263) om transport
av farligt gods ska ha följande lydelse.

15 §2 Om en transport sker i strid mot lagen eller mot föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen, och transporten inte kan fortsätta utan påtaglig
risk för skada, får

– en polisman hindra fortsatt transport på väg, och
– en tjänsteman vid den tillsynsmyndighet som avses i 13 § första stycket

andra meningen hindra fortsatt transport från hamnar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

2 Senaste lydelse 2014:689.

SFS

2019:45

Publicerad
den

26 februari 2019

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.