SFS 2006:263 Lag om transport av farligt gods

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2006:263) om transport av farligt gods / SFS 2006:263 Lag om transport av farligt gods
060263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om transport av farligt gods;

utfärdad den 6 april 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande

Inledande bestämmelser

1 § Syftet med denna lag är att förebygga, hindra och begränsa att trans-
porter av farligt gods eller obehörigt förfarande med godset orsakar skador
på liv, hälsa, miljö eller egendom.

2 § Den som transporterar farligt gods eller lämnar farligt gods till någon
annan för transport skall vidta de skyddsåtgärder och de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra och begränsa att godset, genom
transporten eller genom obehörigt förfarande med godset vid transport på
land, orsakar sådana skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som beror på
godsets farliga egenskaper. Det är då särskilt viktigt att de transportmedel,
förpackningar och andra transportanordningar som används är lämpliga för
transport av farligt gods.

Farligt gods får transporteras endast på de villkor och under de förutsätt-

ningar som anges i denna lag och i de föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen.

Definitioner

3 § Med transport avses i denna lag förflyttning av farligt gods med trans-
portmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hantering av

1 Prop. 2005/06:51, bet. 2005/06:FöU3, rskr. 2005/06:170.

2 Jfr rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om tillnärmning av medlems-
staternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (EGT L 319, 12.12.1994,
s. 7, Celex 31994L0055), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/111/EG
(EUT L 365, 10.12.2004, s. 25, Celex 32004L0111),
rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg (EGT L 235, 17.9.1996, s. 25,
Celex 31996L0049), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/110/EG
(EUT L 365, 10.12.2004, s. 24, Celex 32004L0110),
rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontrol-
ler av vägtransporter av farligt gods (EGT L

249, 17.10.1995 s.

35, Celex

31995L0050), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/112/EG (EUT
L 367, 14.12.2004, s. 23, Celex 32004L0112) och
rådets direktiv 96/35/EG av den 3 juni 1996 om utnämning av och kompetens hos
säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar
(EGT L 145, 19.6.1996, s. 10, Celex 31996L0035).

SFS 2006:263

Utkom från trycket
den 20 april 2006

background image

2

SFS 2006:263

det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen. Som transport anses
dock inte förflyttning endast inom ett område där det farliga godset tillver-
kas, lagras eller förbrukas.

4 § Med transportmedel avses i denna lag

1. varje slag av fordon som används för transport på väg eller i terräng,
2. järnvägsvagnar och andra spårbundna fordon,
3. luftfartyg, och
4. fartyg i den utsträckning som det i dem transporteras gods i förpackad

form, i containrar, flyttbara tankar eller transportmedel enligt 1 och 2.

5 § Med farligt gods avses i denna lag gods som består av eller innehåller

� explosiva ämnen och föremål,
� gaser,
� brandfarliga vätskor,
� brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda

explosivämnen, självantändande ämnen och ämnen som utvecklar brandfar-
lig gas vid kontakt med vatten,

� oxiderande ämnen och organiska peroxider,
� giftiga och smittförande ämnen,
� radioaktiva ämnen,
� frätande ämnen, och
� övriga farliga ämnen och föremål enligt vad som föreskrivits med stöd

av 20 § andra stycket 9.

6 § Med transportskydd avses i denna lag de skyddsåtgärder och de försik-
tighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra och begränsa att
obehörigt förfarande med det farliga godset vid transport på land orsakar
skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Lagens tillämpningsområde

7 § Denna lag tillämpas på förberedelse inför och utförande av transporter
av farligt gods.

I fråga om transporter av radioaktiva ämnen gäller även lagen (1984:3)

om kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen (1988:220) samt föreskrif-
ter eller villkor som har meddelats med stöd av dessa lagar.

8 § Transporter med Försvarsmaktens luftfartyg, örlogsfartyg och strids-
fordon skall inte omfattas av denna lag och föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen.

9 § Om regeringen har fattat beslut om höjd beredskap enligt 3 § lagen
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap, skall denna lag och före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen inte tillämpas på Försvarsmak-
tens och Försvarets materielverks transporter för de väpnade styrkorna.

10 § I fråga om transporter med svenska fartyg eller svenska luftfartyg gäl-
ler denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen även

background image

3

SFS 2006:263

utanför Sverige om inte detta strider mot något annat lands lag som är till-
lämplig.

Säkerhetsrådgivare

11 § Den vars verksamhet omfattar transporter av farligt gods enligt denna
lag skall ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Detsamma gäller den som till
någon annan lämnar farligt gods för transport.

Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att, under verksamhetsledningens an-

svar, verka för att skador i samband med transporterna förebyggs.

Tillsyn

12 § De myndigheter som regeringen bestämmer skall genom tillsyn kon-
trollera att denna lag följs, liksom de föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen.

Tillsynen skall genomföras så att den inte orsakar större olägenheter än

vad som är nödvändigt med hänsyn till dess ändamål.

13 § Tillsynsmyndigheten har vid tillsynen rätt till tillträde till sådana om-
råden, lokaler och andra utrymmen som används inför och i samband med
transporter eller till transportmedel, förpackningar och andra transportanord-
ningar, oavsett om de är märkta eller ej. Om det behövs för att den tillsyns-
myndighet som regeringen bestämmer skall kunna genomföra tillsynen, får
en tjänsteman vid denna myndighet stoppa fordon för kontroll.

Tillsynsmyndigheten har rätt att få de upplysningar, handlingar och prov

som behövs för tillsynen. För uttagna prov betalas ingen ersättning.

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för tillsynen.

Föreläggande, förbud och vite

14 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden eller förbud som
behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av la-
gen skall följas.

Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.
Om någon inte gör det som han eller hon är skyldig till enligt tillsynsmyn-

dighetens föreläggande, får myndigheten vidta åtgärden på hans eller hennes
bekostnad.

15 § Om en transport sker i strid mot lagen eller mot föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen och transporten inte kan fortsätta utan påtaglig
risk för skada, får

� en polis hindra fortsatt transport på väg, och
� en tjänsteman vid den tillsynsmyndighet som avses i 13 § första stycket

andra meningen inom myndighetens tillsynsområde hindra fortsatt transport
från hamnar.

background image

4

SFS 2006:263

Straffansvar

16 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 2 § första
stycket skall dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 2 § andra stycket

döms till böter om

1. ansvar inte kan dömas ut enligt första stycket, och
2. överträdelsen avser någon annan föreskrift än 2 § första stycket.
Om ett brott enligt första eller andra stycket med hänsyn till risken för

skador på liv, hälsa, miljö eller egendom och övriga omständigheter är att
anse som ringa, skall penningböter dömas ut.

Ansvar enligt denna paragraf döms inte ut, om
1. gärningen begåtts av en säkerhetsrådgivare och avser en uppgift som

skall utföras av säkerhetsrådgivare,

2. gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken eller 29 kap. 1

eller 2 § miljöbalken, eller

3. gärningen utgör överträdelse av ett föreläggande eller förbud som för-

enats med vite.

�verklagande

17 § En myndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten.

Statens kärnkraftinspektions beslut enligt denna lag eller enligt föreskrif-

ter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos regeringen.

Beslut i fråga om godkännande vid prov för säkerhetsrådgivare får inte

överklagas. Detsamma gäller beslut i fråga om godkännande vid prov för
framförande av fordon för transport av farligt gods.

18 § En myndighet får bestämma att dess beslut enligt denna lag eller en-
ligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall gälla även om be-
slutet överklagas.

Tystnadsplikt

19 § Den som på grund av bestämmelser i denna lag eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen har fått kännedom om någons affärs- eller
driftförhållanden eller transportskydd, får inte obehörigen röja eller utnyttja
uppgifterna.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretess-

lagen (1980:100).

Bemyndiganden

20 § Regeringen får meddela föreskrifter om eller för särskilt fall besluta
om undantag från lagens tillämpning på transporter med utländska fartyg
och luftfartyg.

background image

5

SFS 2006:263

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. klassificering av farligt gods,
2. transportmedel, förpackningar och andra transportanordningar,
3. märkning och etikettering,
4. transporthandlingar och skriftliga instruktioner,
5. uppgiftsplikt,
6. säkerhetsutrustning,
7. lastning, lossning, förvaring och annan hantering av farligt gods,
8. vilka ämnen och föremål som skall anses utgöra farligt gods enligt 5 §

med hänsyn till transportmedel, godsmängd eller andra transportförhållan-
den,

9. att ämnen och föremål utöver vad som framgår av 5 § skall betraktas

som farligt gods om de vid transport kan medföra skador på liv, hälsa, miljö
eller egendom eller påverka transportmedlets säkra framförande,

10. undantag och meddela särskilda beslut om undantag från lagens be-

stämmelser utom i fråga om transporter med utländska fartyg och luftfartyg,

11. förbud mot vissa slag av transporter,
12. att vissa transporter får ske endast efter tillstånd eller anmälan,
13. utbildning och överlämna till någon enskild att utföra sådan examina-

tion som kan krävas enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av la-
gen,

14. säkerhetsrådgivare och undantag från kravet på säkerhetsrådgivare,
15. transportskydd,
16. avgifter för myndigheternas verksamhet, och
17. skyddsåtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs.
Föreskrifter och beslut enligt första och andra stycket om annat än undan-

tag från lagens bestämmelser skall vara förenliga med syftet i 1 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006, då lagen (1982:821) om trans-

port av farligt gods skall upphöra att gälla.

2. �ldre bestämmelser om överklagande gäller för beslut som har medde-

lats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LENI BJ�RKLUND
(Försvarsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.