SFS 1999:334 Lag om ändring i lagen (1982:821) om transport av farligt gods

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2006:263) om transport av farligt gods / SFS 1999:334 Lag om ändring i lagen (1982:821) om transport av farligt gods
990334.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:821) om transport av
farligt gods;

utfärdad den 27 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1982:821) om

transport av farligt gods

dels

att 2, 4, 5 och 16 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 3 a, 10 a, 10 b och

10 c §§, samt närmast före 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

Med farligt gods förstås i denna lag gods som består av eller innehåller

explosiva ämnen och föremål,
gaser,
brandfarliga vätskor,
brandfarliga fasta ämnen,
självantändande ämnen,
ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten,
oxiderande ämnen,
organiska peroxider,
giftiga ämnen,
smittförande ämnen,
radioaktiva ämnen,
frätande ämnen samt
övriga farliga ämnen och föremål som regeringen, eller den myndighet

som regeringen bestämmer, särskilt föreskriver

och som vid transport kan medföra skador på människor, djur, egendom

eller i miljön eller påverka transportmedlets säkra framförande.

3 a §

Med avsändare förstås i denna lag den som till någon annan lämnar

farligt gods för transport eller som för egen räkning transporterar sådant
gods.

4 §

3

I fråga om transport med svenska fartyg eller svenska luftfartyg gäller

denna lag även utom riket om inte detta strider mot främmande lag som är
tillämplig.

1

Prop. 1998/99:49, bet. 1998/99:FöU 7, rskr. 1998/99:220.

2

Jfr rådets direktiv 96/35/EG av den 3 juni 1996 om utnämning av och kompetens hos

säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar
(EGT L 145, 19.6.1996, s. 10, Celex 396L0035).

3

Senaste lydelse 1988:222.

SFS 1999:334

Utkom från trycket
den 8 juni 1999

2*

SFS 1999:327�352

background image

2

SFS 1999:334

I fråga om örlogsfartyg och militära luftfartyg gäller denna lag endast så-

vitt regeringen förordnar därom.

I fråga om radioaktiva ämnen gäller denna lag endast i den mån den är för-

enlig med lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet respektive strål-
skyddslagen (1988:220) och med stöd av dessa lagar meddelade föreskrifter
eller villkor.

5 §

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas

att meddela föreskrifter om vilka ämnen och föremål som skall anses utgöra
farligt gods enligt 2 § med hänsyn till transportmedel, godsmängd eller an-
dra transportförhållanden.

Säkerhetsrådgivare m.m.

10 a §

Den som bedriver verksamhet där det ingår att utföra transporter en-

ligt denna lag eller att vara avsändare vid sådana transporter skall ha en eller
flera säkerhetsrådgivare.

10 b §

Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att verka för att olyckor i sam-

band med transporterna förebyggs. Om en olycka som inneburit sådana ska-
dor som anges i 8 § eller ett tillbud som inneburit en allvarlig risk för en så-
dan olycka inträffat, skall säkerhetsrådgivaren upprätta och överlämna en
rapport till ledningen för verksamheten. Ledningen skall lämna upplysningar
om händelsen i den omfattning och till den myndighet som regeringen före-
skriver.

Säkerhetsrådgivaren skall ha den kompetens som är nödvändig för uppgif-

terna.

10 c §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela närmare föreskrifter om krav på kompetens hos och uppgifter för
säkerhetsrådgivare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från bestämmelserna i 10 a §.

16 §

4

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1. föreskrifter som meddelats med stöd av 9 eller 10 §,
2. förelägganden eller förbud som meddelats med stöd av 13 §, dock inte

om föreläggandet eller förbudet omfattas av ett vitesföreläggande, döms till
böter eller fängelse i högst ett år.

�r brott som sägs i första stycket med hänsyn till risken för skador på liv

eller egendom eller i miljön och övriga omständigheter att anse som ringa
döms till penningböter.

Ansvar enligt första eller andra stycket inträder inte om ansvar för gär-

ningen kan ådömas enligt brottsbalken eller 29 kap. 1 eller 2 § miljöbalken.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 10 a och 10 b §§ den 1 januari 2000,

och i övrigt den 1 juli 1999.

4

Senaste lydelse 1992:593.

background image

3

SFS 1999:334

På regeringens vägnar

BJ�RN VON SYDOW

Maj Johansson
(Försvarsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.