SFS 1999:334 Lag om ändring i lagen (1982:821) om transport av farligt gods

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2006:263) om transport av farligt gods / SFS 1999:334 Lag om ändring i lagen (1982:821) om transport av farligt gods
990334.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft119{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1982:821) om transport av <br/>farligt gods;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 27 maj 1999.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:319px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft11"> i fr�ga om lagen (1982:821) om</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">transport av farligt gods </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:338px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 2, 4, 5 och 16 �� skall ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen skall inf�ras fyra nya paragrafer, 3 a, 10 a, 10 b och</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">10 c ��, samt n�rmast f�re 10 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:409px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Med farligt gods f�rst�s i denna lag gods som best�r av eller inneh�ller </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft117">explosiva �mnen och f�rem�l, <br/>gaser, <br/>brandfarliga v�tskor, <br/>brandfarliga fasta �mnen, <br/>sj�lvant�ndande �mnen, <br/>�mnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten, <br/>oxiderande �mnen, <br/>organiska peroxider, <br/>giftiga �mnen, <br/>smittf�rande �mnen, <br/>radioaktiva �mnen, <br/>fr�tande �mnen samt <br/>�vriga farliga �mnen och f�rem�l som regeringen, eller den myndighet</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">som regeringen best�mmer, s�rskilt f�reskriver </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">och som vid transport kan medf�ra skador p� m�nniskor, djur, egendom</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">eller i milj�n eller p�verka transportmedlets s�kra framf�rande.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:727px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">Med avs�ndare f�rst�s i denna lag den som till n�gon annan l�mnar</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft117">farligt gods f�r transport eller som f�r egen r�kning transporterar s�dant<br/>gods.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:797px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">I fr�ga om transport med svenska fartyg eller svenska luftfartyg g�ller</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft117">denna lag �ven utom riket om inte detta strider mot fr�mmande lag som �r<br/>till�mplig.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 1998/99:49, bet. 1998/99:F�U 7, rskr. 1998/99:220.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Jfr r�dets direktiv 96/35/EG av den 3 juni 1996 om utn�mning av och kompetens hos</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft118">s�kerhetsr�dgivare f�r transport av farligt gods p� v�g, j�rnv�g eller inre vattenv�gar<br/>(EGT L 145, 19.6.1996, s. 10, Celex 396L0035).</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 1988:222.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 1999:334</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft119">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 juni 1999</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft114"> </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">2*</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft115"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:953px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft115"><i>SFS 1999:327352</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1999:334</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om �rlogsfartyg och milit�ra luftfartyg g�ller denna lag endast s�-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">vitt regeringen f�rordnar d�rom.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om radioaktiva �mnen g�ller denna lag endast i den m�n den �r f�r-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">enlig med lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet respektive str�l-<br/>skyddslagen (1988:220) och med st�d av dessa lagar meddelade f�reskrifter<br/>eller villkor.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen eller myndighet som regeringen best�mmer bemyndigas</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">att meddela f�reskrifter om vilka �mnen och f�rem�l som skall anses utg�ra<br/>farligt gods enligt 2 � med h�nsyn till transportmedel, godsm�ngd eller an-<br/>dra transportf�rh�llanden.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:272px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>S�kerhetsr�dgivare m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>10 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som bedriver verksamhet d�r det ing�r att utf�ra transporter en-</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">ligt denna lag eller att vara avs�ndare vid s�dana transporter skall ha en eller<br/>flera s�kerhetsr�dgivare.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>10 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft21">S�kerhetsr�dgivaren har till uppgift att verka f�r att olyckor i sam-</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">band med transporterna f�rebyggs. Om en olycka som inneburit s�dana ska-<br/>dor som anges i 8 � eller ett tillbud som inneburit en allvarlig risk f�r en s�-<br/>dan olycka intr�ffat, skall s�kerhetsr�dgivaren uppr�tta och �verl�mna en<br/>rapport till ledningen f�r verksamheten. Ledningen skall l�mna upplysningar<br/>om h�ndelsen i den omfattning och till den myndighet som regeringen f�re-<br/>skriver.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">S�kerhetsr�dgivaren skall ha den kompetens som �r n�dv�ndig f�r uppgif-</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">terna.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>10 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">meddela n�rmare f�reskrifter om krav p� kompetens hos och uppgifter f�r<br/>s�kerhetsr�dgivare. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">f�reskrifter om undantag fr�n best�mmelserna i 10 a �.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft26">4</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft210"> 1. f�reskrifter som meddelats med st�d av 9 eller 10 �,<br/> 2. f�rel�gganden eller f�rbud som meddelats med st�d av 13 �, dock inte</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">om f�rel�ggandet eller f�rbudet omfattas av ett vitesf�rel�ggande, d�ms till<br/>b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21"> �r brott som s�gs i f�rsta stycket med h�nsyn till risken f�r skador p� liv</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">eller egendom eller i milj�n och �vriga omst�ndigheter att anse som ringa<br/>d�ms till penningb�ter.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Ansvar enligt f�rsta eller andra stycket intr�der inte om ansvar f�r g�r-</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">ningen kan �d�mas enligt brottsbalken eller 29 kap. 1 eller 2 � milj�balken. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft, i fr�ga om 10 a och 10 b �� den 1 januari 2000,</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">och i �vrigt den 1 juli 1999.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">4</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1992:593.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 1999:334</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">BJ�RN VON SYDOW</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft33">Maj Johansson<br/>(F�rsvarsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft41">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders Gotab, Stockholm 1999</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1982:821) om transport av
farligt gods;

utf�rdad den 27 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs

2

i fr�ga om lagen (1982:821) om

transport av farligt gods

dels

att 2, 4, 5 och 16 �� skall ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen skall inf�ras fyra nya paragrafer, 3 a, 10 a, 10 b och

10 c ��, samt n�rmast f�re 10 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

2 �

Med farligt gods f�rst�s i denna lag gods som best�r av eller inneh�ller

explosiva �mnen och f�rem�l,
gaser,
brandfarliga v�tskor,
brandfarliga fasta �mnen,
sj�lvant�ndande �mnen,
�mnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten,
oxiderande �mnen,
organiska peroxider,
giftiga �mnen,
smittf�rande �mnen,
radioaktiva �mnen,
fr�tande �mnen samt
�vriga farliga �mnen och f�rem�l som regeringen, eller den myndighet

som regeringen best�mmer, s�rskilt f�reskriver

och som vid transport kan medf�ra skador p� m�nniskor, djur, egendom

eller i milj�n eller p�verka transportmedlets s�kra framf�rande.

3 a �

Med avs�ndare f�rst�s i denna lag den som till n�gon annan l�mnar

farligt gods f�r transport eller som f�r egen r�kning transporterar s�dant
gods.

4 �

3

I fr�ga om transport med svenska fartyg eller svenska luftfartyg g�ller

denna lag �ven utom riket om inte detta strider mot fr�mmande lag som �r
till�mplig.

1

Prop. 1998/99:49, bet. 1998/99:F�U 7, rskr. 1998/99:220.

2

Jfr r�dets direktiv 96/35/EG av den 3 juni 1996 om utn�mning av och kompetens hos

s�kerhetsr�dgivare f�r transport av farligt gods p� v�g, j�rnv�g eller inre vattenv�gar
(EGT L 145, 19.6.1996, s. 10, Celex 396L0035).

3

Senaste lydelse 1988:222.

SFS 1999:334

Utkom fr�n trycket
den 8 juni 1999

2*

SFS 1999:327352

background image

2

SFS 1999:334

I fr�ga om �rlogsfartyg och milit�ra luftfartyg g�ller denna lag endast s�-

vitt regeringen f�rordnar d�rom.

I fr�ga om radioaktiva �mnen g�ller denna lag endast i den m�n den �r f�r-

enlig med lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet respektive str�l-
skyddslagen (1988:220) och med st�d av dessa lagar meddelade f�reskrifter
eller villkor.

5 �

Regeringen eller myndighet som regeringen best�mmer bemyndigas

att meddela f�reskrifter om vilka �mnen och f�rem�l som skall anses utg�ra
farligt gods enligt 2 � med h�nsyn till transportmedel, godsm�ngd eller an-
dra transportf�rh�llanden.

S�kerhetsr�dgivare m.m.

10 a �

Den som bedriver verksamhet d�r det ing�r att utf�ra transporter en-

ligt denna lag eller att vara avs�ndare vid s�dana transporter skall ha en eller
flera s�kerhetsr�dgivare.

10 b �

S�kerhetsr�dgivaren har till uppgift att verka f�r att olyckor i sam-

band med transporterna f�rebyggs. Om en olycka som inneburit s�dana ska-
dor som anges i 8 � eller ett tillbud som inneburit en allvarlig risk f�r en s�-
dan olycka intr�ffat, skall s�kerhetsr�dgivaren uppr�tta och �verl�mna en
rapport till ledningen f�r verksamheten. Ledningen skall l�mna upplysningar
om h�ndelsen i den omfattning och till den myndighet som regeringen f�re-
skriver.

S�kerhetsr�dgivaren skall ha den kompetens som �r n�dv�ndig f�r uppgif-

terna.

10 c �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r

meddela n�rmare f�reskrifter om krav p� kompetens hos och uppgifter f�r
s�kerhetsr�dgivare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om undantag fr�n best�mmelserna i 10 a �.

16 �

4

Den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot

1. f�reskrifter som meddelats med st�d av 9 eller 10 �,
2. f�rel�gganden eller f�rbud som meddelats med st�d av 13 �, dock inte

om f�rel�ggandet eller f�rbudet omfattas av ett vitesf�rel�ggande, d�ms till
b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r.

�r brott som s�gs i f�rsta stycket med h�nsyn till risken f�r skador p� liv

eller egendom eller i milj�n och �vriga omst�ndigheter att anse som ringa
d�ms till penningb�ter.

Ansvar enligt f�rsta eller andra stycket intr�der inte om ansvar f�r g�r-

ningen kan �d�mas enligt brottsbalken eller 29 kap. 1 eller 2 � milj�balken.

Denna lag tr�der i kraft, i fr�ga om 10 a och 10 b �� den 1 januari 2000,

och i �vrigt den 1 juli 1999.

4

Senaste lydelse 1992:593.

background image

3

SFS 1999:334

P� regeringens v�gnar

BJ�RN VON SYDOW

Maj Johansson
(F�rsvarsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.