SFS 2002:373 Lag om ändring i lagen (1982:821) om transport av farligt gods

020373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:821) om transport av
farligt gods;

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1982:821) om

transport av farligt gods

3

dels att 3 a § skall upphöra att gälla,
dels att 10 a § skall ha följande lydelse.

10 a §

4

Den som bedriver verksamhet där det ingår att utföra transporter

enligt denna lag skall ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Detsamma gäller
den som till någon annan lämnar farligt gods för transport eller som för egen
räkning transporterar sådant gods.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

BJÖRN VON SYDOW

Ingvar Åkesson
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2001/02:158, bet. 2001/02:FöU10, rskr. 2001/02:261.

2 Jfr kommissionens direktiv 2001/6/EG av den 29 januari 2001 om anpassning för
tredje gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 96/49/EG om tillnärm-
ning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg (EGT L
30, 1.2.2001 s. 42, Celex 301L0006) och kommissionens direktiv 2001/7/EG av den
29 januari 2001 om anpassning för tredje gången till den tekniska utvecklingen av
rådets direktiv 94/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om trans-
port av farligt gods på väg (EGT L 30, 1.2.2001 s. 43, Celex 301L0007).

3 Senaste lydelse av 3 a § 1999:334.

4 Senaste lydelse 1999:334.

SFS 2002:373

Utkom från trycket
den 7 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.