SFS 2022:1119 Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2006:263) om transport av farligt gods / SFS 2022:1119 Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods
SFS2022-1119.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt

gods

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2006:263) om transport
av farligt gods ska införas sex nya paragrafer, 15 a�15 f §§, och närmast före
15 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Marknadskontroll
15 a §
Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om
marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av
direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU)
nr 305/2011.

Den myndighet som regeringen bestämmer är marknadskontroll-

myndighet.

15 b § Vid marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har mark-
nadskontrollmyndigheten befogenhet

1. att enligt artikel 14.4 a�14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska till-

handahålla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter,

2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och

fysiska kontroller av produkter,

3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transport-

medel,

4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,
5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga

åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att elimi-
nera en risk,

6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,
7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varu-

prover, och

8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska av-

lägsnas, att en varning ska visas eller att åtkomsten ska begränsas.

Marknadskontrollmyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold

identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020 endast om det är
nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås. Myndigheten ska
underrätta den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under
dold identitet, så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat.

1 Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441.

SFS

2022:1119

Publicerad
den

30 juni 2022

background image

SFS

2022:1119

2

Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i fråga om databaser som

omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens
skydd.

När ändrade förhållanden ger anledning till det, ska marknadskontroll-

myndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första stycket 8 inte
längre ska gälla.

15 c § Marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som
behövs för att förordning (EU) 2019/1020 ska följas.

15 d § Ett beslut om föreläggande enligt 15 b eller 15 c § får förenas med
vite.

15 e § Marknadskontrollmyndigheten får, när den fattar beslut enligt
15 b eller 15 c §, bestämma att beslutet ska gälla omedelbart.

15 f § Polismyndigheten ska på begäran av marknadskontrollmyndigheten
lämna den hjälp som behövs för att marknadskontrollmyndigheten ska
kunna vidta åtgärder enligt 15 b §.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.