SFS 2014:741 Lag om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar / SFS 2014:741 Lag om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar
140741.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i
vägtunnlar;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (2006:418) om säkerhet i

vägtunnlar ska ha följande lydelse.

12 §

Tunnelhållaren, den kommunala organisationen för räddningstjänst

och Polismyndigheten ska årligen, i samarbete med säkerhetssamordnaren,
genomföra gemensamma övningar i räddningsinsatser i en tunnel som är i
drift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:741

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.