SFS 2006:418 Lag om säkerhet i vägtunnlar

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar / SFS 2006:418 Lag om säkerhet i vägtunnlar
060418.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om säkerhet i vägtunnlar;

utfärdad den 24 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag gäller säkerhet för trafikanter i vägtunnlar som är längre än

500 meter.

2 §

I denna lag betyder

tunnelns längd: det längsta körfältets längd i den helt inneslutna delen,
väg: en sådan väg, gata eller annan led som allmänt används för trafik

med motorfordon,

TEN-vägnätet: det vägnät som definieras i bilaga 1, avsnitt 2 till Europa-

parlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om ge-
menskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet

3

och som illustreras med hjälp av kartor eller beskrivs i bilaga 2 till beslutet.

Säkerhetskrav

3 §

En tunnel skall uppfylla föreskrivna säkerhetskrav i fråga om

1. antal tunnelrör och körfält,
2. tunnelgeometri,
3. utrymningsvägar och nödutgångar,
4. tillträde för räddningspersonal,
5. nödfickor,
6. dränering,
7. brandmotstånd,
8. belysning,
9. ventilation,
10. räddningsstationer,
11. vattenförsörjning,
12. vägmärken, skyltar och information,
13. övervakningssystem,

1 Prop. 2005/06:168, bet. 2005/06:TU10, rskr. 2005/06:256.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om
minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet (EUT
L 201, 7.6.2004, s. 56, Celex 32004L0054).

3 EGT L 228, 9.9.1996, s. 1 (Celex 31996D1692).

SFS 2006:418

Utkom från trycket
den 7 juni 2006

background image

2

SFS 2006:418

14. utrustning för stängning av tunneln,
15. kommunikationssystem,
16. strömförsörjning och elkretsar,
17. brandsäker utrustning, och
18. trafiken i tunneln.

Tunnelmyndighet

4 §

För varje tunnel skall det finnas en tunnelmyndighet som bestäms av

regeringen.

Tunnelmyndigheten skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag

och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Tunnelhållare, säkerhetssamordnare och kontrollenhet

5 §

För varje tunnel som projekteras, byggs eller är i drift skall det finnas

en tunnelhållare som ansvarar för tunneln.

Tunnelhållare är i fråga om
1. allmän väg, den som enligt väglagen (1971:948) ansvarar för väghåll-

ningen,

2. gata som inte är allmän väg, den som enligt plan- och bygglagen

(1987:10) ansvarar för gatuhållningen, och

3. annan väg, den som tunnelmyndigheten utser.

6 §

Tunnelhållaren skall

1. sammanställa en säkerhetsdokumentation för tunneln och hålla den

uppdaterad,

2. upprätta planer för organisationen och driften av tunneln,
3. utarbeta rutiner för stängning av tunneln i en nödsituation, och
4. upprätta rapporter över olyckor och allvarliga olyckstillbud i tunneln.

7 §

Tunnelhållaren skall utse en säkerhetssamordnare, som är godkänd av

tunnelmyndigheten. Säkerhetssamordnaren skall medverka i frågor som rör
tunnelsäkerheten.

Varken tunnelhållaren eller övriga arbets- eller uppdragsgivare får hindra

eller försöka påverka säkerhetssamordnaren i fullgörandet av dennes upp-
gifter.

8 §

Kontroller, utvärderingar och provningar av tunnlar skall, i den ut-

sträckning det är särskilt föreskrivet, utföras av kontrollenheter.

�&tgärder innan byggandet av en tunnel påbörjas

9 §

Innan arbetet med att bygga en tunnel påbörjas skall tunnelhållaren till

tunnelmyndigheten överlämna föreskriven säkerhetsdokumentation och
säkerhetssamordnarens yttrande över dokumentationen.

background image

3

SFS 2006:418

Godkännande av en tunnel

10 §

En tunnel får inte tas i bruk för allmän trafik förrän den godkänts av

tunnelmyndigheten. Detsamma gäller om tunneln skall tas i bruk på nytt för
allmän trafik efter betydande byggnadstekniska eller driftsmässiga föränd-
ringar.

Tunnelmyndigheten skall lämna sitt godkännande om tunneln uppfyller

säkerhetskraven i 3 § samt om tunnelhållaren har sammanställt föreskriven
säkerhetsdokumentation och har fullgjort sina skyldigheter enligt 6 § 2 och
3.

Regelbundna kontroller och övningar

11 §

Tunnelhållaren skall se till att det genomförs regelbundna kontroller

av en tunnel som är i drift. Kontroller skall genomföras minst vart sjätte år
och omfatta alla föreskrivna säkerhetskrav.

12 §

Tunnelhållaren, den kommunala organisationen för räddningstjänst

och polismyndigheten skall årligen, i samarbete med säkerhetssamordnaren,
genomföra gemensamma övningar i räddningsinsatser i en tunnel som är i
drift.

Tillsyn

13 §

En tunnelmyndighet har för sin tillsyn rätt att få tillträde till en tunnel

och rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Tunnelmyndigheten får meddela de förelägganden, förbud och villkor

som behövs för att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen skall efterlevas.

Förelägganden och förbud får förenas med vite.

�verklagande

14 §

En tunnelmyndighets beslut enligt denna lag får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol. Beslut enligt 10 § får överklagas endast av tunnel-
hållaren.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Verkställighet

15 §

Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats

med stöd av lagen gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Bemyndiganden

16 §

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får

meddela föreskrifter om

1. säkerhetskraven på tunnlar,
2. tunnelhållarens, säkerhetssamordnarens och kontrollenhetens verksam-

het och uppgifter,

background image

4

SFS 2006:418

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

3. upprättandet av och innehållet i säkerhetsdokumentationen,
4. förfarandet vid sådana förändringar av tunnlar som inte omfattas av

10 §,

5. regelbundna kontroller och övningar,
6. riskanalyser, och
7. rapportering av olyckor och allvarliga olyckstillbud.
Regeringen får meddela föreskrifter om förfarandet i ärenden om undan-

tag från säkerhetskraven, motiverade av att ny teknik används eller av
tvingande skäl.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. På vägar som inte ingår i TEN-vägnätet gäller lagen endast tunnlar som

projekteras efter lagens ikraftträdande.

3. Om ett byggnadstekniskt krav för en tunnel som är i drift eller under

byggande vid lagens ikraftträdande är tekniskt omöjligt att uppfylla, eller
om det skulle medföra oproportionerligt höga kostnader att uppfylla kravet,
får tunnelmyndigheten på tunnelhållarens begäran besluta att alternativa åt-
gärder får vidtas. Sådana åtgärder får dock inte innebära en lägre säker-
hetsnivå. �&tgärdernas effektivitet skall visas genom en riskanalys.

4. Tunnelhållaren skall för en tunnel som är under byggande vid lagens

ikraftträdande ge in de handlingar som anges i 9 § utan onödigt dröjsmål.

5. För en tunnel som är i drift vid lagens ikraftträdande skall tunnel-

myndigheten före utgången av år 2006 bedöma om säkerhetskraven är upp-
fyllda. Bedömningen skall grunda sig på föreskriven säkerhetsdokumenta-
tion och på resultatet av en kontroll som utförts av en kontrollenhet.

Om tunneln inte uppfyller kraven skall tunnelmyndigheten besluta om de

åtgärder som behövs för att anpassa tunneln till säkerhetskraven och den tid-
punkt, senast den 30 april 2014, när åtgärderna skall vara utförda.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

ULRICA MESSING
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.