SFS 2010:918 Lag om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar / SFS 2010:918 Lag om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar
100918.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i
vägtunnlar;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2006:418) om säkerhet i

vägtunnlar ska ha följande lydelse.

5 §

För varje tunnel som projekteras, byggs eller är i drift ska det finnas en

tunnelhållare som ansvarar för tunneln.

Tunnelhållare är i fråga om
1. allmän väg, den som enligt väglagen (1971:948) ansvarar för väghåll-

ningen,

2. gata som inte är allmän väg, den som enligt plan- och bygglagen

(2010:900) ansvarar för gatuhållningen, och

3. annan väg, den som tunnelmyndigheten utser.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

SFS 2010:918

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.