SFS 2012:224 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens / SFS 2012:224 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
120224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens;

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2007:1157) om

yrkesförarkompetens ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

Grundläggande bestämmelser om behörighet att framföra motorfordon

finns i körkortslagen (1998:488). Ytterligare bestämmelser om behörighet
att framföra fordon i yrkesmässig trafik finns i yrkestrafiklagen (2012:210).

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

SFS 2012:224

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.