SFS 2014:743 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens / SFS 2014:743 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
140743.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 4 § och 6 kap. 3 § lagen

(2007:1157) om yrkesförarkompetens ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

Denna lag ska inte tillämpas på förare av fordon

1. vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen,
2. som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbe-

vakningen, Tullverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller räddnings-
tjänsten,

3. som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklings-

arbete, reparation eller underhåll,

4. som är nya eller ombyggda och ännu inte har tagits i drift i transport-

verksamhet,

5. som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser,
6. som används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller

körträning för yrkeskompetensbevis enligt denna lag,

7. som används för icke-kommersiell persontransport eller för godstran-

sport för privat bruk, eller

8. som används för att transportera material och utrustning som föraren ska

använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är
förarens huvudsakliga sysselsättning.

6 kap.

3 §

En förare som omfattas av krav på att ha bevis om yrkeskompetens ska

vid utförandet av gods- eller persontransporter ha med sig:

1. ett giltigt yrkeskompetensbevis, eller
2. annat bevis om yrkeskompetens enligt 13 kap. 1 § 4 och handling som

styrker förarens identitet.

På begäran av en bilinspektör eller en polisman ska handlingarna över-

lämnas för kontroll.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:743

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:743

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.