SFS 2020:358 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens / SFS 2020:358 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
SFS2020-358.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:1157) om yrkes-
förarkompetens

dels att 6 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 13 kap. 3 §, av följande lydelse.

6 kap.
3 §
2

En förare som omfattas av krav på att ha bevis om yrkeskompetens

ska vid utförandet av gods- eller persontransporter ha med sig:

1. ett giltigt yrkeskompetensbevis, eller
2. annat bevis om yrkeskompetens enligt 13 kap. 1 § 5 och handling som

styrker förarens identitet.

På begäran av en bilinspektör eller en polisman ska handlingarna över-

lämnas för kontroll.

13 kap.
3 §
Regeringen får meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för
yrkeskompetensbevis. En förlängning får inte gälla längre än sex månader.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på yrkes-

kompetensbevis. Ett undantag får bara avse den som haft ett yrkes-
kompetensbevis vars giltighetstid har löpt ut under perioden den
1 mars 2020�31 maj 2020 och får inte gälla längre än sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2019/20:165, bet. 2019/20:TU18, rskr. 2019/20:281.

2 Senaste lydelse 2014:743.

SFS

2020:358

Publicerad
den

29 maj 2020

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.