SFS 2010:872 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens / SFS 2010:872 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
100872.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 3 § lagen (2007:1157) om

yrkesförarkompetens ska ha följande lydelse.

8 kap.

3 §

Gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning, där eleven går en

nationell kurs som har varit föremål för samråd mellan de myndigheter som
regeringen bestämmer, är inte skyldig att ha tillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

SFS 2010:872

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.