SFS 2010:1575 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens / SFS 2010:1575 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
101575.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2007:1157) om

yrkesförarkompetens ska införas en ny paragraf, 13 kap. 2 §, av följande
lydelse.

13 kap.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt
denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

SFS 2010:1575

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.