SFS 2012:437 Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2010:1065) om kollektivtrafik / SFS 2012:437 Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
120437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik;

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:1065) om kol-

lektivtrafik

dels att 1 kap. 1 §, 4 kap. 3 och 4 §§ samt rubriken till 4 kap. ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 1 kap. 1 a och 2 a §§,

2 kap. 1 b §, 3 kap. 3 a § och 4 kap. 5 § av följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om

1. ansvar för regional kollektivtrafik och organisering av regionala kollek-

tivtrafikmyndigheter,

2. uppgifter och befogenheter för dem som är behöriga myndigheter enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den
23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande
av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s kollek-
tivtrafikförordning)
samt

3. allmänna krav på kollektivtrafikföretag,
allt i fråga om trafik på väg, järnväg, vatten, spårväg och tunnelbana.

1 a §

I fråga om kollektivtrafik på vatten ska även EU:s kollektivtrafik-

förordning tillämpas.

2 a §

I rådets förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om till-

lämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransport-
området inom medlemsstaterna (cabotage)

2 finns bestämmelser om tillträde

till marknaden på sjötransportområdet och om medlemsstaternas möjligheter
att ålägga förpliktelser vid allmän trafik och ingå avtal om allmän trafik
avseende vissa sjötransporttjänster.

2 kap.

1 b §

Om ett landsting ensamt ska ansvara för den regionala kollektiv-

trafiken i länet, får en kommun inom länet träffa avtal med landstinget om

1 Prop. 2011/12:76, bet. 2011/12:TU5, rskr. 2011/12:247.

2 EGT L 364, 12.12.1992, s. 7 (Celex 31992R3577).

SFS 2012:437

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:437

kostnadsansvar för regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller
billigare för resenärerna än vad landstinget annars skulle tillhandahålla.

3 kap.

3 a §

En regional kollektivtrafikmyndighet, eller den till vilken befogenhet

överlämnats enligt 2 §, får lämna ersättning för kollektivtrafik som sträcker
sig in i ett angränsande land, om trafiken omfattas av en allmän trafikplikt.

Ersättning enligt första stycket får lämnas endast för sådan kollektivtrafik

som är lämplig för att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller
annat vardagsresande och som faktiskt också tillgodoser detta behov.

4 kap. Krav på kollektivtrafikföretag m.fl.

3 §

Ett kollektivtrafikföretag, en behörig myndighet enligt EU:s kollektiv-

trafikförordning och den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 §
ska till den myndighet regeringen bestämmer lämna de uppgifter som
behövs för utvärdering och uppföljning av utvecklingen av marknaden för
kollektivtrafik.

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. skyldighet att lämna information enligt 2 § och
2. uppgiftsskyldighet enligt 3 §.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om anmälningsskyldighet enligt 1 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter och i enskilda fall besluta om undantag från skyldighet som
anges i 1, 2 eller 3 §.

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna
lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.
2. Trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 och 11 §§ ska komplet-

teras i fråga om kollektivtrafik på vatten senast den 1 augusti 2013.

3. Ett avtal om allmän trafik som avser kollektivtrafik på vatten får trots

vad som föreskrivs i 3 kap. 3 § ingås utan att grunda sig på ett beslut om all-
män trafikplikt, om tilldelningsbeslut har fattats före den 1 oktober 2013 och
upphandlingen inleddes före den 1 augusti 2012.

4. Kravet i artikel 7.2 i EU:s kollektivtrafikförordning på att varje behörig

myndighet ska ha offentliggjort vissa uppgifter i Europeiska unionens offici-
ella tidning senast ett år innan det fria anbudsförfarandet inleds respektive
innan ett avtal direkttilldelas, gäller inte i fråga om avtal om allmän trafik på
vatten om det fria anbudsförfarandet har inletts respektive ett avtal direkt-
tilldelats före den 1 augusti 2013.

background image

3

SFS 2012:437

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.