SFS 2016:1156 Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2010:1065) om kollektivtrafik / SFS 2016:1156 Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
161156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (2010:1065) om

kollektivtrafik ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

I lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om

upphandling inom försörjningssektorerna och lagen (2016:1147) om upp-
handling av koncessioner finns bestämmelser som är tillämpliga på upphand-
ling av kollektivtrafiktjänster i vissa fall.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

SFS 2016:1156

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.