SFS 2016:1212 Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2010:1065) om kollektivtrafik / SFS 2016:1212 Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
161212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik;

utfärdad den 8 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:1065) om kol-

lektivtrafik

dels att 1 kap. 3 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 5 kap. 3 § ska utgå,
dels att 1 kap. 1 §, 5 kap. 1�3 §§ och 6 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 4 a kap., och en ny paragraf, 5 kap.

4 §, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

I denna lag finns bestämmelser om kollektivtrafik på väg, järnväg, vat-

ten, spårväg och med tunnelbana.
Bestämmelserna avser

1. ansvar för regional kollektivtrafik och organisering av regionala kollek-

tivtrafikmyndigheter, och

2. allmänna krav på kollektivtrafikföretag.
Lagen innehåller även bestämmelser som gäller för dem som är behöriga

myndigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/
2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70
(EU:s kollektivtrafikförordning).

4 a kap. Upphandling av kollektivtrafik

Användningen av vissa termer

1 §

I detta kapitel avses med

1. tjänstekontrakt: detsamma som i lagen (2016:1145) om offentlig upp-

handling och lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjnings-
sektorerna,

2. tjänstekoncession: detsamma som i lagen (2016:1147) om upphandling

av koncessioner,

3. direkttilldelning, internt företag och värde: detsamma som i EU:s

kollektivtrafikförordning,

1 Prop. 2016/17:28, bet 2016/17:TU5, rskr. 2016/17:71.

2 Senaste lydelse 2012:437.

SFS 2016:1212

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

2

SFS 2016:1212

4. upphandling: de åtgärder som vidtas av en behörig myndighet eller den

till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § i syfte att anskaffa kollek-
tivtrafik genom tilldelning av ett avtal om allmän trafik.

2 §

När lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen

(2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektiv-
trafiktjänster tillämpas ska det som sägs i de lagarna om

1. upphandlande myndighet eller upphandlande enhet i stället avse behörig

myndighet eller den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 §, och

2. upphandling ha den innebörd som anges i 1 § 4.
När lagen om upphandling av koncessioner tillämpas ska det som sägs i

den lagen om

1. koncessioner även gälla tjänstekontrakt,
2. koncessionsdokument även avse upphandlingsdokument enligt defini-

tionen av detta i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och lagen
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,

3. koncessionshavare i stället avse ett kollektivtrafikföretag som har till-

delats ett avtal om allmän trafik,

4. leverantör i stället avse kollektivtrafikföretag, och
5. värde ha den innebörd som anges i 1 § 3.

När kollektivtrafik ska upphandlas enligt upphandlingslagarna

3 §

I lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och lagen (2016:1146)

om upphandling inom försörjningssektorerna finns bestämmelser som gäller
vid upphandling som avser tjänstekontrakt för kollektivtrafik med buss eller
spårvagn.

När kollektivtrafik ska upphandlas enligt EU:s kollektivtrafik-
förordning

4 §

I EU:s kollektivtrafikförordning finns bestämmelser om behöriga myn-

digheters möjligheter att

1. tilldela avtal om allmän trafik genom ett konkurrensutsatt anbuds-

förfarande (artikel 5.3),

2. själva tillhandahålla kollektivtrafik eller direkttilldela avtal om allmän

trafik till ett internt företag (artikel 5.2),

3. direkttilldela avtal om allmän trafik av mindre värde eller omfattning

(artikel 5.4),

4. vidta nödåtgärder (artikel 5.5), och
5. direkttilldela avtal om allmän trafik som rör järnvägstransporter (artikel

5.6).

5 §

Bestämmelserna i 6�11 §§ tillämpas vid upphandling som avser

1. tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på

vatten, och

2. tjänstekoncessioner för kollektivtrafik.
Vid upphandling av tjänstekoncessioner för kollektivtrafik med buss ska

även lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kol-
lektivtrafiktjänster tillämpas.

background image

3

SFS 2016:1212

Konkurrensutsättning

6 §

Vid konkurrensutsättning enligt artikel 5.3 i EU:s kollektivtrafikförord-

ning tillämpas följande bestämmelser i lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner:

� 4 kap. 1�9 §§ (allmänna bestämmelser),
� 5 kap. 3 § (värdetidpunkt),
� 6 kap. (förfarandet vid upphandling),
� 7 kap. (tekniska krav och funktionskrav),
� 8 kap. (annonsering av upphandling), utom 2 och 8 §§,
� 9 kap. (tidsfrister för anbudsansökningar och anbud),
� 10 kap. (kommunikation, information till leverantörer och dokumenta-

tion),

� 11 kap. (uteslutning av leverantörer),
� 12 kap. (kvalificering),
� 13 kap. (utvärdering av anbud och tilldelning av koncessioner),
� 14 kap. (fullgörande av koncessioner), utom 9 §,
� 16 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd), och
� 17 kap. (upphandlingsskadeavgift).

Direkttilldelning och nödåtgärder

7 §

En regional kollektivtrafikmyndighet får direkttilldela avtal som avser

järnvägstransport enligt artikel 5.6 i EU:s kollektivtrafikförordning endast om
det årliga genomsnittsvärdet av avtalet uppskattas till ett belopp motsvarande
högst 7 500 000 euro. Andra behöriga myndigheter får direkttilldela sådana
avtal utan begränsning.

Direkttilldelning enligt artikel 5.4 i EU:s kollektivtrafikförordning är

tillåten endast om det årliga genomsnittsvärdet av avtalet uppskattas till ett
belopp motsvarande högst 500 000 euro och avser annat än kollektivtrafik på
vatten.

8 §

En upphandling får delas upp så att bestämmelserna i 6 § inte blir

tillämpliga endast om en sådan uppdelning är berättigad av objektiva skäl.

9 §

Behöriga myndigheter ska besluta riktlinjer för användning av sådan

direkttilldelning som avses i 7 §.

10 §

Vid sådan direkttilldelning som avses i 7 § tillämpas följande bestäm-

melser i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner:

� 4 kap. 1 och 3 §§ (principer för upphandling av koncessioner),
� 10 kap. 12 § (underrättelse om beslut) och 14 § (dokumentation),
� 16 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd), utom 2 och 3 §§, och
� 17 kap. (upphandlingsskadeavgift).
När lagen om upphandling av koncessioner tillämpas ska det som sägs i
1. 16 kap. 6 § första stycket om överträdelse av andra bestämmelser i den

lagen i stället avse överträdelse av 7 eller 8 §,

2. 16 kap. 13 § första stycket om när rätten ska besluta att ett avtal är ogil-

tigt, i stället gälla om artikel 7.2 i EU:s kollektivtrafikförordning, i den
ursprungliga lydelsen, inte beaktats eller om avtalet slutits i strid med 7 eller
8 §, och

background image

4

SFS 2016:1212

3. 16 kap. 20 § om skyldigheten att ersätta skada i stället gälla vid överträ-

delse av de principer för upphandling av koncessioner som gäller enligt första
stycket eller vid överträdelse av 7 eller 8 §.

11 §

Vid direkttilldelning enligt artikel 5.2 eller nödåtgärder enligt artikel

5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning tillämpas följande bestämmelser i lagen
(2016:1147) om upphandling av koncessioner:

� 10 kap. 14 § (dokumentation),
� 16 kap. 4�21 §§ (överprövning och skadestånd), och
� 17 kap. (upphandlingsskadeavgift).
Vid nödåtgärder enligt artikel 5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning ska även

4 kap. 3 § (beaktande av miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn) lagen om
upphandling av koncessioner tillämpas.

När lagen om upphandling av koncessioner tillämpas ska det som sägs i
1. 16 kap. 6 § första stycket om överträdelse av de grundläggande princi-

perna eller andra bestämmelser i den lagen i stället avse överträdelse av arti-
kel 5.2 eller 5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning, i den ursprungliga lydelsen,

2. 16 kap. 13 § om när rätten ska besluta att ett avtal är ogiltigt, i stället

gälla om avtalet slutits i strid med artikel 5.2 eller 5.5 i EU:s kollektivtrafik-
förordning, i den ursprungliga lydelsen, och

3. 16 kap. 20 § om skyldigheten att ersätta skada i stället gälla om artikel

5.2 eller 5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning, i den ursprungliga lydelsen, inte
följts.

Bemyndigande

12 §

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentlig-

görandet av annonser.

5 kap.

1 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över efter-

levnaden av

1. 1�4 kap. och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa

bestämmelser, och

2. artikel 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning.

2 §

Den tillsynsmyndighet som avses i 1 § har rätt att av behöriga myn-

digheter enligt EU:s kollektivtrafikförordning, av dem till vilka befogenhet
överlämnats enligt 3 kap. 2 § och av kollektivtrafikföretag, på begäran få
sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som behövs för till-
synen.

3 §

Den tillsynsmyndighet som avses i 1 § får meddela de förelägganden

och förbud som behövs för efterlevnaden av

1. 1�4 kap. och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa

bestämmelser,

2. 2 §, och
3. artikel 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning.
Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

background image

5

SFS 2016:1212

4 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över upp-

handling av kollektivtrafik enligt 4 a kap. och enligt artikel 5 i EU:s kollektiv-
trafikförordning. Vid denna tillsyn tillämpas 18 kap. lagen (2016:1147) om
upphandling av koncessioner.

6 kap.

3 §

Tillsynsmyndighetens beslut enligt 5 kap. 3 § får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

1. Denna lag träder i kraft den 2 januari 2017 i fråga om 1 kap. 3 § och i

övrigt den 1 januari 2017.

2. För upphandlingar som avser tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järn-

väg, med tunnelbana och på vatten som har påbörjats före ikraftträdandet gäl-
ler den upphävda lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och den upp-
hävda lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster.

3. Lagen tillämpas inte på upphandlingar av tjänstekoncessioner för kollek-

tivtrafik som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.