SFS 2017:763 Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

170763.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2010:1065) om

kollektivtrafik ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

I fråga om gemensam nämnd gäller vad som föreskrivs i kommunal-

lagen (2017:725). Detsamma gäller i fråga om kommunalförbund om inte
annat följer av 4–7 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:763

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.