SFS 2009:694 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2010:1065) om kollektivtrafik / SFS 2009:694 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
090694.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om järnvägslagen (2004:519)
dels att 1 kap. 4 §, 4 kap. 3 §, 5 kap. 1, 2 och 4 §§ och 6 kap. 25 § samt

rubriken till 4 kap. ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 5 kap. 1 § ska sättas närmast före 5 kap. 2 §,
dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 4 kap. 1 a §, 5 kap. 2 a,

2 b, 2 c, 5 och 6 §§ och 8 kap. 9 a §, samt närmast före 5 kap. 1, 5 och 6 §§
samt 8 kap. 9 a § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

4 §

3

I denna lag och i föreskrifter som meddelas med stöd av lagen förstås

med

delsystem: del av järnvägssystem,
EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
fordonsinnehavare: den som i egenskap av ägare eller med nyttjanderätt

varaktigt nyttjar ett järnvägsfordon,

infrastrukturförvaltare: den som förvaltar järnvägsinfrastruktur och driver

anläggningar som hör till infrastrukturen,

internationell persontrafik: persontrafik mellan olika stater inom EES

samt Schweiz med tåg vars samtliga vagnar passerar minst en nationsgräns
och vars främsta syfte är att befordra passagerare mellan stationer i skilda
stater inom EES samt Schweiz,

järnvägsfordon: rullande materiel som kan framföras på järnvägsspår,
järnvägsföretag: den som med stöd av licens eller särskilt tillstånd tillhan-

dahåller dragkraft och utför järnvägstrafik,

järnvägsinfrastruktur: för järnvägstrafik avsedda spår-, signal- och säker-

hetsanläggningar, trafikledningsanläggningar, anordningar för elförsörjning
av trafiken samt övriga fasta anordningar som behövs för anläggningarnas
bestånd, drift eller brukande,

1 Prop. 2008/09:176, bet. 2008/09:TU18, rskr. 2008/09:293.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/58/EG av den 23 oktober 2007 om

ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar

och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter

för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur (EUT L 315, 3.12.2007, s. 44, Celex

32007L0058).

3 Senaste lydelse 2007:452.

SFS 2009:694
Utkom från trycket
den 26 juni 2009

background image

2

SFS 2009:694

järnvägsnät: järnvägsinfrastruktur som förvaltas av en och samma infra-

strukturförvaltare,

järnvägssystem: järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon samt drift och

förvaltning av infrastrukturen och fordonen,

trafikhuvudman: den som är trafikhuvudman enligt lagen (1997:734) om

ansvar för viss kollektiv persontrafik,

tågläge: den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en tåg-

plan, får tas i anspråk för att framföra järnvägsfordon, utom arbetsfordon,
från en plats till en annan under en viss tidsperiod,

tågplan: plan över användning av järnvägsinfrastruktur under en viss an-

given period.

4 kap. Redovisning av järnvägsverksamhet m.m.

1 a §

Den som utför eller organiserar persontrafik enligt denna lag ska till

den myndighet som regeringen bestämmer lämna de uppgifter som behövs
för att myndigheten ska kunna följa och utvärdera utvecklingen av markna-
den för persontrafik.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om den redovisningsskyldighet som avses i 1 § och den
skyldighet att lämna uppgifter som avses i 1 a §.

5 kap.

Allmänt

1 §

Regeringen meddelar föreskrifter om vem som, utöver vad som anges i

2, 2 a och 3 §§, har rätt att utföra eller organisera trafik på järnvägsnät som
förvaltas av staten.

I fråga om andra järnvägsnät bestämmer infrastrukturförvaltaren vem

som, utöver vad som anges i 2, 2 a, och 3 §§, har rätt att utföra eller organi-
sera trafik på det järnvägsnät som förvaltaren råder över.

2 §

Ett järnvägsföretag med säte i en stat inom EES eller i Schweiz har rätt

att utföra internationell persontrafik på svenska järnvägsnät.

2 a §

Den som har auktorisation enligt 3 kap. 5 § och hemvist eller säte i

en stat inom EES eller i Schweiz har rätt att organisera internationell person-
trafik på svenska järnvägsnät.

2 b §

Regeringen får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning en

trafikhuvudman får utföra eller organisera persontrafik på järnvägsnät som
förvaltas av staten.

2 c §

Regeringen får meddela föreskrifter om begränsningar i rätten att ta

upp och lämna av passagerare på linjen mellan Stockholms centralstation
och Arlanda flygplats. En sådan begränsning får dock inte gälla för interna-
tionell persontrafik.

background image

3

SFS 2009:694

4 §

4

Rätten att utföra eller organisera trafik enligt 2, 2 a och 3 §§ gäller inte

på lokala och regionala järnvägsnät som är fristående och enbart avsedda för
person- eller museitrafik eller på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och
som endast används av infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods.

Informationsskyldighet

5 §

Den som utför eller organiserar persontrafik enligt denna lag ska lämna

information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinfor-
mation.

Bemyndigande

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om den informationsskyldighet som avses i 5 §.

6 kap.

25 §

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. kapacitetstilldelning enligt 1�4 §§,
2. beskrivning av järnvägsnät enligt 5 §,
3. genomförande av kapacitetsanalys och upprättande av kapacitetsför-

stärkningsplan enligt 6 §,

4. förfarande vid ansökan om och tilldelning av kapacitet enligt 7�16 §§

(däribland fastställande av tågplan),

5. förfarande för tillhandahållande av tjänster enligt 23 §,
6. krav för att kunna medges undantag enligt 24 § andra stycket,
samt
7. skyldighet för infrastrukturförvaltare att utarbeta beredskapsplaner i

händelse av en allvarlig olycka eller en allvarlig störning i trafiken.

8 kap.

Prövning av internationell persontrafik

9 a §

Tillsynsmyndigheten ska på begäran av berört järnvägsföretag,

berörd organisatör enligt 3 kap. 5 § eller berörd myndighet pröva om det
främsta syftet med viss trafik är att befordra passagerare mellan stationer i
skilda stater inom EES samt Schweiz.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009 i fråga om 1 kap. 4 §,

4 kap. 3 §, 5 kap. 2 b, 2 c och 6 §§, 6 kap. 25 § samt 8 kap. 9 a § och i övrigt
den 1 oktober 2009.

2. Vid prövning av mål eller ärenden enligt 8 kap. 9 § som har anhängig-

gjorts före den 1 oktober 2009 gäller äldre föreskrifter.

4 Senaste lydelse 2007:452.

5 Senaste lydelse 2007:452.

background image

4

SFS 2009:694

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.