SFS 2008:1359 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

081359.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 2 kap. 1, 2, 8, 10, 11 a, 12 och

14 §§, 3 kap. 2–5 och 7 §§, 4 kap. 2–6, 15, 20, 21 och 26 §§, 6 kap. 5 a §,
8 kap. 8 §, 9 kap. 8 och 14 §§, 10 kap. 2 a och 2 b §§, 12 kap. 1 § samt
14 kap. 2 och 2 a §§ luftfartslagen (1957:297)

2

ordet ”Luftfartsstyrelsen” i

olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen” i motsvarande
form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes
motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ
av fråga som är föremål för prövning.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Lagen omtryckt 1986:166.

Senaste lydelse av
2 kap. 1 § 2004:1093
2 kap. 2 § 2004:1093
2 kap. 8 § 2004:1093
2 kap. 10 § 2004:1093
2 kap. 11 a § 2004:1093
2 kap. 12 § 2004:1093
2 kap. 14 § 2004:1093
3 kap. 2 § 2004:1093
3 kap. 3 § 2004:1093
3 kap. 4 § 2004:1093
3 kap. 5 § 2004:1093
3 kap. 7 § 2004:1093
4 kap. 2 § 2004:1093
4 kap. 3 § 2004:1093
4 kap. 4 § 2004:1093

SFS 2008:1359

Utkom från trycket
den 23 december 2008

4 kap. 5 § 2004:1093
4 kap. 6 § 2004:1093
4 kap. 15 § 2004:1093
4 kap. 20 § 2004:1093
4 kap. 21 § 2004:1093
4 kap. 26 § 2004:1093
6 kap. 5 a § 2005:572
8 kap. 8 § 2004:1093
9 kap. 8 § 2004:1093
9 kap. 14 § 2006:1395
10 kap. 2 a § 2006:1395
10 kap. 2 b § 2006:1395
12 kap. 1 § 2004:1093
14 kap. 2 § 2004:1093
14 kap. 2 a § 2005:187.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.