SFS 2014:1349 Lag om ändring i lagen (2010:510) om lufttransporter

141349.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:510) om lufttransporter;

utfärdad den 20 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14–17 §§ och rubriken närmast före

14 § lagen (2010:510) om lufttransporter ska ha följande lydelse.

Bestämmelser med anledning av förordning (EG) nr 261/2004,
förordning (EG) nr 2111/2005, förordning (EG) nr 1107/2006 och
förordning (EG) nr 1008/2008

14 §

Konsumentverket ska utöva tillsyn över att lufttrafikföretag, deras

agenter, researrangörer och biljettförsäljare fullgör de skyldigheter som följer
av

1. förordning (EG) nr 261/2004,
2. artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr 2111/2005,
3. artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 1107/2006, och
4. artikel 23 i förordning (EG) nr 1008/2008.

15 §

Skyldighet att lämna information föreskrivs för lufttrafikföretag, deras

agenter, researrangörer och biljettförsäljare i

1. artikel 14 i förordning (EG) nr 261/2004,
2. artikel 11 i förordning (EG) nr 2111/2005,
3. artiklarna 4.3 och 4.4 i förordning (EG) nr 1107/2006, och
4. artikel 23.1 i förordning (EG) nr 1008/2008.
Om information inte lämnas enligt någon av de bestämmelser som anges i

första stycket, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag
av 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara
väsentlig enligt 10 § tredje stycket den lagen.

16 §

Ett lufttrafikföretag, dess agent eller en researrangör som vägrar perso-

ner med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet transport i strid med
artiklarna 3–4.2 i förordning (EG) nr 1107/2006 får åläggas att erbjuda trans-
porterna i fråga. Åläggandet får förenas med vite.

Ett lufttrafikföretag, dess agent eller en researrangör som erbjuder priser på

ett diskriminerande sätt i strid med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1008/
2008 får förbjudas att göra det. Förbudet får förenas med vite.

Talan om åläggande enligt första stycket och förbud enligt andra stycket

väcks vid Marknadsdomstolen av Konsumentombudsmannen.

1 Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5.

SFS 2014:1349

Utkom från trycket
den 2 december 2014

background image

2

SFS 2014:1349

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

17 §

I ett fall som inte är av större vikt får Konsumentombudsmannen med-

dela ett föreläggande om ett sådant åläggande eller förbud som avses i 16 §.
Bestämmelserna i 28 § marknadsföringslagen (2008:486) ska då tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.