SFS 2016:225 Lag om ändring i lagen (2010:510) om lufttransporter

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2010:510) om lufttransporter / SFS 2016:225 Lag om ändring i lagen (2010:510) om lufttransporter
160225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:510) om lufttransporter;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (2010:510) om luft-

transporter ska ha följande lydelse.

16 §

2

Ett lufttrafikföretag, dess agent eller en researrangör som vägrar per-

soner med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet transport i strid med ar-
tiklarna 3�4.2 i förordning (EG) nr 1107/2006 får åläggas att erbjuda trans-
porterna i fråga. �&läggandet får förenas med vite.

Ett lufttrafikföretag, dess agent eller en researrangör som erbjuder priser på

ett diskriminerande sätt i strid med artikel 23.2 i förordning (EG) nr
1008/2008 får förbjudas att göra det. Förbudet får förenas med vite.

En talan om åläggande enligt första stycket och förbud enligt andra stycket

väcks vid Patent- och marknadsdomstolen av Konsumentombudsmannen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2014:1349.

SFS 2016:225

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.