SFS 2006:1395 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

061395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om luftfartslagen (1957:297)

2

dels

att nuvarande 9 kap. 11 § skall betecknas 9 kap. 8 a §,

dels

att 9 kap. 1 och den nya 8 a §§ och 10 kap. 2 § skall ha följande ly-

delse,

dels

att rubriken närmast före 9 kap. 9 § skall lyda ”Bestämmelser i anled-

ning av förordning (EG) nr 2027/97”,

dels

att rubriken närmast före nuvarande 9 kap. 11 § skall sättas närmast

före den nya 9 kap. 8 a §,

dels

att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 9 kap. 11–14 §§ och

10 kap. 1 a, 2 a och 2 b §§, av följande lydelse,

dels

att det närmast efter 9 kap. 1 § skall införas en ny rubrik som skall

lyda ”Bestämmelser om Montrealkonventionen”,

dels

att det närmast före 9 kap. 11 och 14 §§ skall införas nya rubriker av

följande lydelse.

9 kap.

1 §

3

Bestämmelser om lufttransporter finns i

1. rådets förordning (EEG) nr 2407/92 av den 23 juli 1992 om utfärdande

av tillstånd för lufttrafikföretag

4

,

2. rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafik-

företags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras
bagage

5

,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den

11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation
och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller
kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr
295/91

6

, och

1

Prop. 2006/07:3, bet. 2006/07:CU2, rskr. 2006/07:27.

2

Lagen omtryckt 1986:166. Senaste lydelse av rubriken närmast före 9 kap. 9 §

2002:1130 (jfr 2004:540).

3

Senaste lydelse 2002:1130 (jfr 2004:540).

4

EGT L 240, 24.8.1992, s. 1 (Celex 31992R2407).

5

EGT L 285, 17.10.1997, s. 1 (Celex 31997R2027).

6

EUT L 46, 17.2.2004, s. 1 (Celex 32004R0261).

SFS 2006:1395

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

2

SFS 2006:1395

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den

21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsopera-
törer

7

.

I den utsträckning en fråga regleras av dessa förordningar, tillämpas inte

svensk lag.

Bestämmelser som kompletterar förordningarna i första stycket 2–4 finns

i 9–14 §§.

8 a §

8

Bestämmelserna i 2–8 §§ skall inte tillämpas på transporter som

omfattas av en främmande stats förbehåll enligt artikel 57 i Montrealkon-
ventionen.

Bestämmelser i anledning av förordning (EG) nr 261/2004

11 §

Konsumentverket skall utöva tillsyn över att lufttrafikföretag fullgör

de skyldigheter som följer av förordning (EG) nr 261/2004.

12 §

Om ett lufttrafikföretag inte lämnar information enligt artikel 14 i för-

ordningen, får det åläggas att lämna informationen.

Talan om åläggande enligt första stycket väcks vid Marknadsdomstolen.

En sådan talan får väckas av

1. Konsumentombudsmannen,
2. en näringsidkare som har ingått avtal om transport med lufttrafikföreta-

get, och

3. en sammanslutning av konsumenter eller näringsidkare.
I ett sådant mål gäller i övrigt de bestämmelser i marknadsföringslagen

(1995:450) som är tillämpliga i mål om åläggande att lämna information en-
ligt 15 § den lagen.

13 §

I fall som inte är av större vikt får Konsumentombudsmannen med-

dela föreläggande om sådant åläggande som avses i 12 §.

För ett föreläggande enligt första stycket gäller vad som sägs i 21 § mark-

nadsföringslagen (1995:450).

Bestämmelser i anledning av förordning (EG) nr 785/2004

14 §

Luftfartsstyrelsen skall utöva tillsyn över att lufttrafikföretag och luft-

fartygsoperatörer fullgör de skyldigheter som följer av förordning (EG) nr
785/2004 i fråga om försäkring för skadeståndsansvar gentemot passagerare
och för bagage och gods.

Ett sådant bevis som avses i artikel 5.1 i förordningen skall ges in till

Luftfartsstyrelsen.

10 kap.

1 a §

Om skyldighet för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer att ha

försäkring för sådant ansvar som avses i 1 § finns bestämmelser i förordning
(EG) nr 785/2004.

7

EUT L 138, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0785).

8

Senaste lydelse av tidigare 11 § 2002:1130 (jfr 2004:540).

background image

3

SFS 2006:1395

2 §

Om regeringen föreskriver det, skall det även i andra fall än som följer

av 1 a § finnas försäkring för ansvar enligt 1 §. Försäkringen kan ersättas av
någon motsvarande säkerhet som regeringen bestämmer.

2 a §

Luftfartsstyrelsen skall utöva tillsyn över att lufttrafikföretag och

luftfartygsoperatörer fullgör de skyldigheter som följer av förordning (EG)
nr 785/2004 i fråga om försäkring för sådant ansvar som avses i 1 §.

Ett sådant bevis som avses i artikel 5.1 i förordningen skall ges in till

Luftfartsstyrelsen.

2 b §

Luftfartsstyrelsen får i fråga om sådana flygningar över svenskt om-

råde och sådana mellanlandningar som avses i artikel 8.2 i förordning (EG)
nr 785/2004 kräva bevis om giltig försäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Patrik Örnsved
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.