SFS 2018:371 Lag om ändring i lagen (2011:725) om behörighet för lokförare

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2011:725) om behörighet för lokförare / SFS 2018:371 Lag om ändring i lagen (2011:725) om behörighet för lokförare
SFS2018-371.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:725) om behörighet för

lokförare

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2011:725) om behörig-
het för lokförare

dels att 4 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 4 kap. 1, 3, 8, 9, 13, 16, 22 och 25 §§ och rubriken närmast före

4 kap. 9 § ska ha följande lydelse.

4 kap.
1
§ I detta kapitel finns bestämmelser om register över förarbevis (förar-
bevisregistret)
, kompletterande intyg (intygsregister) och tillståndshavare
(tillståndsregistret).

Bestämmelserna kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte
annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.

3 § Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invänd-
ningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

8 § Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 § får också
behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse
med 10 §, annan lag eller förordning.

Personuppgifter som behandlas enligt 7 § får behandlas även för andra

ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som
är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

1 Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245.

SFS

2018:371

Publicerad
den

4 maj 2018

background image

2

SFS

2018:371

Känsliga personuppgifter
9 § Sådana personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskydds-
förordning (känsliga personuppgifter) och som rör den registrerades hälsa
får behandlas i förarbevisregistret

1. om uppgifterna är nödvändiga för handläggning av ett ärende, eller
2. för något av de ändamål som anges i 8 §, om det är nödvändigt med

hänsyn till ändamålet.

Andra känsliga personuppgifter får inte behandlas i förarbevisregistret.

13 § Det är förbjudet att använda sökbegrepp som avslöjar känsliga per-
sonuppgifter.

16 § Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 15 § får
också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överens-
stämmelse med 17 §, annan lag eller förordning.

Personuppgifter som behandlas enligt 15 § får behandlas även för andra

ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som
är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

22 § Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 21 § får
också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överens-
stämmelse med annan lag eller förordning.

Personuppgifter som behandlas enligt 21 § får behandlas även för andra

ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som
är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

25 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får be-
träffande de intygsregister som inte förs av det allmänna meddela före-
skrifter eller i det enskilda fallet besluta om att

1. personuppgifter ska bevaras för arkivändamål av allmänt intresse,

vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål,
eller

2. gallring av personuppgifter ska ske senast vid en viss tidpunkt.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om bevarande och gallring som avses i första stycket 1 och 2 för
övriga register.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.