SFS 2022:379 Lag om ändring i lagen (2011:725) om behörighet för lokförare

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2011:725) om behörighet för lokförare / SFS 2022:379 Lag om ändring i lagen (2011:725) om behörighet för lokförare
SFS2022-379.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:725) om behörighet för

lokförare

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 §, 4 kap. 10 och 11 §§ och
6 kap. 2 § lagen (2011:725) om behörighet för lokförare ska ha följande
lydelse.

1 kap.
3 §
I denna lag betyder

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
infrastrukturförvaltare: den som ska ha tillstånd att förvalta

järnvägsinfrastruktur och driva anläggningar som hör till infrastrukturen
enligt 3 kap. 6 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367) eller 4 kap. 4 § lagen
(2022:368) om nationella järnvägssystem,

järnvägsfordon: rullande materiel som kan framföras på järnvägsspår,
järnvägsföretag: den som ska ha tillstånd att utföra järnvägstrafik enligt

3 kap. järnvägssäkerhetslagen eller 4 kap. lagen om nationella järnvägs-
system,

järnvägsinfrastruktur: för järnvägstrafik avsedda spår-, signal- och

säkerhetsanläggningar, trafikledningsanläggningar, anordningar för
elförsörjning av trafiken samt övriga fasta anordningar som behövs för
anläggningarnas bestånd, drift eller brukande,

säkerhetsstyrningssystem: en sådan organisation och ett sådant förfarande

som fastställts av ett järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare i
enlighet med 2 kap. 2 § järnvägssäkerhetslagen eller 2 kap. 2 § lagen om
nationella järnvägssystem,

tillsynsmyndighet: den myndighet som regeringen utser enligt 5 kap. 1 §.

4 kap.
10 §
Rätt att få uppgifter ur förarbevisregistret har på begäran

1. behörig järnvägssäkerhetsmyndighet och behörig olycksutredande

myndighet i annat land inom EES eller i Schweiz samt Europeiska unionens
järnvägsbyrå, i samtliga fall när det gäller uppgifter som den mottagande
myndigheten behöver för att fullgöra sitt uppdrag enligt bestämmelser som
genomför direktiv 2007/59/EG, och

2. utländskt offentligt järnvägsföretag eller utländsk offentlig

infrastrukturförvaltare i vars verksamhet föraren är anställd eller anlitad, om
uppgiften behövs för att uppfylla ett krav enligt bestämmelser som genomför
direktiv 2007/59/EG.

1 Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229.

SFS

2022:379

Publicerad
den

10 maj 2022

background image

2

SFS

2022:379

11 § Direktåtkomst till förarbevisregistret och utlämnande av
personuppgifter på medium för automatiserad behandling ur det registret får
endast medges

1. den som är registrerad i förarbevisregistret när det gäller uppgifter om

den registrerade själv,

2. olycksutredande myndighet i Sverige,
3. behörig järnvägssäkerhetsmyndighet och behörigt olycksutredande

organ i annat land inom EES eller i Schweiz,

4. Europeiska unionens järnvägsbyrå, och
5. det järnvägsföretag eller den infrastrukturförvaltare i vars verksamhet

föraren är anställd eller anlitad.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela

föreskrifter om villkoren för direktåtkomst och utlämnande av
personuppgifter för automatiserad behandling.

6 kap.
2 §
�&tal får inte väckas för en gärning enligt 1 § som omfattas av ett
föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en ansökan om
utdömande av vitet. �&tal enligt 1 § får inte heller väckas för en gärning som
är belagd med straff i brottsbalken eller om en sanktionsavgift har beslutats
enligt 6 kap. 1 § 2 järnvägssäkerhetslagen (2022:367) eller 7 kap. 1 § 3
lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.