SFS 2011:725 Lag om behörighet för lokförare

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2011:725) om behörighet för lokförare / SFS 2011:725 Lag om behörighet för lokförare
110725.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om behörighet för lokförare;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens innehåll

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om behörighetskrav för att få fram-

föra järnvägsfordon.

Lagen innehåller även bestämmelser om
1. tillstånd för läkare och psykologer, utbildningsanordnare och exami-

natorer,

2. förarutbildning, och
3. bedömning av förares lämplighet och kvalifikationer.
Lagen innehåller också bestämmelser om skyldighet att föra register över

förarbevis, kompletterande intyg och tillståndshavare.

Tillämpningsområde

2 §

Denna lag gäller för de förare av järnvägsfordon som arbetar hos ett

järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare.

Lagen gäller inte förare som framför järnvägsfordon uteslutande på
1. tunnelbana eller spårväg,
2. fristående lokala eller regionala järnvägsnät,
3. järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som används enbart av

infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods,

4. banavsnitt som tillfälligt är avstängda för normal trafik i syfte att utföra

banarbete, eller

5. spårområde för underhållsverkstäder, uppställningsspår eller lokstallar.

1 Prop. 2010/11:122, bet. 2010/11:TU19, rskr. 2010/11:274.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om
behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i ge-
menskapen (EUT L 315, 3.12.2007, s. 51, Celex 32007L0059).

SFS 2011:725

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:725

Definitioner

3 §

I denna lag betyder

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
infrastrukturförvaltare: den som ska ha tillstånd att förvalta järnvägs-

infrastruktur och driva anläggningar som hör till infrastrukturen enligt 3 kap.
7 § järnvägslagen (2004:519),

järnvägsfordon: rullande materiel som kan framföras på järnvägsspår,
järnvägsföretag: den som ska ha tillstånd att utföra järnvägstrafik enligt

3 kap. järnvägslagen,

järnvägsinfrastruktur: för järnvägstrafik avsedda spår-, signal- och säker-

hetsanläggningar, trafikledningsanläggningar, anordningar för elförsörjning
av trafiken samt övriga fasta anordningar som behövs för anläggningarnas
bestånd, drift eller brukande,

säkerhetsstyrningssystem: en sådan organisation och ett sådant förfarande

som fastställts av ett järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare i enlig-
het med 2 kap. 5 § järnvägslagen,

tillsynsmyndighet: den myndighet som regeringen utser enligt 5 kap. 1 §.

2 kap. Förarbehörighet

Allmänna behörighetskrav

1 §

Järnvägsfordon får framföras av den som har giltigt förarbevis och

giltigt kompletterande intyg enligt denna lag.

Förarbevis

Grundläggande krav

2 §

Ett förarbevis ska efter ansökan utfärdas för den som

1. har fyllt 20 år eller, om det finns särskilda skäl för det, 18 år,
2. med godkänt resultat har slutfört utbildning på ett nationellt program i

gymnasieskolan eller likvärdig utbildning,

3. är fysiskt lämplig att framföra järnvägsfordon,
4. är psykiskt lämplig att framföra järnvägsfordon, och
5. kan styrka de yrkeskvalifikationer som krävs.
Förarbevis utfärdas av tillsynsmyndigheten.

Giltighet

3 §

Ett förarbevis är giltigt i tio år från dagen för utfärdandet.

Ett förarbevis som har utfärdats i Sverige för någon som fyllt 18 men inte

20 år gäller bara här i landet till dess han eller hon fyllt 20 år.

Ett förarbevis som har utfärdats i en annan stat inom EES eller i Schweiz

gäller även i Sverige om föraren har fyllt 20 år.

background image

3

SFS 2011:725

Kompletterande intyg

Grundläggande krav

4 §

Ett kompletterande intyg ska utfärdas för den som har

1. giltigt förarbevis enligt denna lag,
2. tillräckliga kunskaper för att framföra de järnvägsfordon som intyget

avser på den järnvägsinfrastruktur som intyget avser,

3. lämpliga språkkunskaper för den järnvägsinfrastruktur intyget avser,

och

4. deltagit i intern utbildning om företagets säkerhetsstyrningssystem.
Intyget ska utfärdas av det järnvägsföretag eller den infrastruktur-

förvaltare där föraren är eller ska bli anställd eller på annat sätt anlitas eller
ska anlitas i verksamheten. Intyget gäller endast i den verksamheten.

Utfärdande av kompletterande intyg m.m.

5 §

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska som en del av sitt

säkerhetsstyrningssystem

1. utfärda, uppdatera, ompröva och återkalla kompletterande intyg,
2. regelbundet kontrollera att kraven i 4 § efterlevs, och
3. genomföra kontroller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av

13 § 2.

Giltighetstid

6 §

Ett kompletterande intyg gäller tills vidare eller till det datum den som

utfärdat intyget bestämmer.

Intyget upphör att gälla när föraren slutar sin anställning eller sitt uppdrag

hos den som har utfärdat intyget.

Skyldighet att tillhandahålla kopia av intyget

7 §

Det järnvägsföretag eller den infrastrukturförvaltare som har utfärdat

ett kompletterande intyg ska, om föraren begär det, överlämna en bestyrkt
kopia av det kompletterande intyget och övriga handlingar som styrker föra-
rens utbildning, yrkeskvalifikationer och erfarenhet till föraren.

Undersökningar av förares hälsa m.m.

8 §

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska se till att de förare som

de har utfärdat kompletterande intyg för inte är påverkade av något ämne
som kan inverka negativt på koncentration, vaksamhet eller uppträdande
under tjänstgöringen.

9 §

Ett järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare som får kännedom

om att en förares lämplighet att utöva yrket kan ifrågasättas av hälsoskäl, ska
genast vidta nödvändiga åtgärder för att klargöra situationen och säkerställa
att säkerhetsnivån i järnvägssystemet upprätthålls. Om en förare av hälsoskäl
tas ur tjänst längre än tre månader, ska tillsynsmyndigheten underrättas.

background image

4

SFS 2011:725

�&terkallelse av kompletterande intyg

10 §

Ett kompletterande intyg ska återkallas av den som har utfärdat det

om innehavaren av intyget inte längre uppfyller förutsättningarna enligt 4 §
eller inte med godkänt resultat genomgår de kontroller som avses i 5 § 2.

Ett beslut om återkallelse får begränsas att gälla för viss tid.

Förares skyldigheter

11 §

En förare som anser att han eller hon till följd av sitt hälsotillstånd

inte är lämplig som förare ska genast underrätta järnvägsföretaget eller infra-
strukturförvaltaren om detta.

En förare ska genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan

liknande undersökning, om det är nödvändigt enligt 8 § för att bedöma föra-
rens lämplighet att utöva yrket.

Tillståndskrav för läkare och psykologer

12 §

En medicinsk och psykologisk undersökning för att kontrollera om en

person uppfyller kraven i 2 § första stycket 3 och 4, en undersökning enligt
8 § och hälsokontroller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 13 § 3 får
endast utföras av, eller under överinseende av, en läkare eller psykolog med
särskilt tillstånd.

För att få ett sådant särskilt tillstånd som avses i första stycket ska läkaren

eller psykologen vara oberoende i förhållande till järnvägsföretaget eller
infrastrukturförvaltaren samt vara opartisk och ha tillräckliga yrkeskvalifika-
tioner.

Tillstånd utfärdas av tillsynsmyndigheten.

Bemyndigande

13 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. undantag från krav på kompletterande intyg,
2. undersökningar enligt 11 § andra stycket,
3. hälsokontroller av förare, och
4. åtgärder för att förhindra förfalskning av förarbevis och kompletterande

intyg.

3 kap. Utbildning

Tillstånd att bedriva utbildning

1 §

Utbildning som ges för att deltagarna ska uppfylla krav enligt 2 kap.

2 § första stycket 5 och 2 kap. 4 § första stycket 2 och 3 får bedrivas endast
efter tillstånd av tillsynsmyndigheten.

För att få tillstånd att bedriva utbildning ska den sökandes personliga och

ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt vara sådana att sö-
kanden bedöms ha förutsättningar att bedriva god utbildning. Den sökande
ska vidare ha tillräckliga yrkeskvalifikationer och vara opartisk.

background image

5

SFS 2011:725

Prov

2 §

Utbildning som avses i 1 § första stycket ska avslutas med prov för att

kontrollera att eleven har de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs
för att beviljas ett förarbevis eller ett kompletterande intyg enligt denna
lag.Tillsynsmyndigheten ansvarar för prov för förarbevis.

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ansvarar för prov för de kom-

pletterande intyg som ska utfärdas av företaget eller förvaltaren.

3 §

För att vara examinator vid prov när det gäller de moment i utbild-

ningen som avser krav för kompletterande intyg som ska utfärdas av järn-
vägsföretag och infrastrukturförvaltare som inte är en förvaltningsmyndig-
het, krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten.

För att få tillstånd som examinator ska den sökande ha tillräckliga yrkes-

kvalifikationer och vara opartisk vid utförandet av uppgiften.

Bemyndigande

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. utbildning för att uppfylla kraven enligt 2 kap. 2 § första stycket 5 och

2 kap. 4 § första stycket 2 och 3, och

2. avgifter för prov för förarbevis.

4 kap. Register

Allmänna bestämmelser

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om register över förarbevis (förarbe-

visregistret), kompletterande intyg (intygsregister) och tillståndshavare (till-
ståndsregistret
).

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter

i de register som anges i första stycket, om inte annat följer av denna lag
eller förordning som har meddelats med stöd av lagen.

2 §

Personuppgifter får behandlas i registren endast för de ändamål som

anges i denna lag.

3 §

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utfö-

ras även om den enskilde motsätter sig behandlingen.

4 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och ska-

destånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag.

5 §

Personuppgifter som behandlas i registren ska gallras när de inte längre

är nödvändiga för de ändamål med behandlingen som anges i lagen. Uppgif-
ter i förarbevisregistret och ett intygsregister ska dock bevaras i minst tio år
efter det att förarbeviset respektive intyget har upphört att gälla.

background image

6

SFS 2011:725

Förarbevisregistret

6 §

Tillsynsmyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra

ett register över de förarbevis myndigheten utfärdar (förarbevisregistret).
Registret ska uppdateras regelbundet.

Tillsynsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för förarbevisregistret.

Förarbevisregistrets ändamål

7 §

�ndamålet med förarbevisregistret är att tillhandahålla de uppgifter

som behövs för tillämpningen av denna lag när det gäller den som ansöker
om, har eller har haft behörighet att framföra järnvägsfordon enligt lagen.

8 §

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 § får också

behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse
med 10 §, annan lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d) och
andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Känsliga personuppgifter om hälsa

9 §

Känsliga personuppgifter som rör den registrerades hälsa får behandlas

i förarbevisregistret

1. om uppgifterna är nödvändiga för handläggning av ett ärende, eller
2. för något av de ändamål som anges i 8 §, om det är nödvändigt med

hänsyn till ändamålet.

Rätt att få uppgifter ur förarbevisregistret

10 §

Rätt att få uppgifter ur förarbevisregistret har på begäran

1. behörig järnvägssäkerhetsmyndighet och behörig olycksutredande

myndighet i annat land inom EES eller i Schweiz samt Europeiska järn-
vägsbyrån, i samtliga fall när det gäller uppgifter som den mottagande myn-
digheten behöver för att fullgöra sitt uppdrag enligt bestämmelser som
genomför direktiv 2007/59/EG

3, och

2. utländskt offentligt järnvägsföretag eller utländsk offentlig infrastruk-

turförvaltare i vars verksamhet föraren är anställd eller anlitad, om uppgiften
behövs för att uppfylla ett krav enligt bestämmelser som genomför direktiv
2007/59/EG.

Direktåtkomst

11 §

Direktåtkomst till förarbevisregistret och utlämnande av person-

uppgifter på medium för automatiserad behandling ur det registret får endast
medges

1. den som är registrerad i förarbevisregistret när det gäller uppgifter om

den registrerade själv,

2. olycksutredande myndighet i Sverige,

3 EUT L 315, 3.12.2007, s. 51 (Celex 32007L0059).

background image

7

SFS 2011:725

3. behörig järnvägssäkerhetsmyndighet och behörigt olycksutredande

organ i annat land inom EES eller i Schweiz,

4. Europeiska järnvägsbyrån, och
5. det järnvägsföretag eller den infrastrukturförvaltare i vars verksamhet

föraren är anställd eller anlitad.

Regeringen meddelar föreskrifter om villkoren för direktåtkomst och

utlämnande av personuppgifter för automatiserad behandling.

�&tkomst till uppgifter

12 §

�&tkomst till personuppgifter i förarbevisregistret för tjänstemän hos

tillsynsmyndigheten ska vara förbehållen de tjänstemän som på grund av
sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna.

Begränsning av sökbegreppen

13 §

Känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen

(1998:204) får inte användas som sökbegrepp.

Intygsregister

14 §

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska föra register över de

kompletterande intyg företaget eller förvaltaren utfärdar (intygsregister).
Registren, som får föras med hjälp av automatiserad behandling, ska uppda-
teras regelbundet.

Det järnvägsföretag eller den infrastrukturförvaltare som för ett intygs-

register är personuppgiftsansvarig för detta.

Intygsregistrens ändamål

15 §

�ndamålet med intygsregistren är att tillhandahålla de uppgifter som

behövs för tillämpningen av denna lag när det gäller den som ansöker om,
har eller har haft behörighet att framföra järnvägsfordon enligt lagen.

16 §

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 15 § får ock-

så behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse
med 17 §, annan lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d) och
andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Rätt att få uppgifter ur intygsregister

17 §

Behörig utländsk järnvägssäkerhetsmyndighet och behörigt olycks-

utredande organ i annat land inom EES eller i Schweiz har rätt att på begäran
få uppgifter ur intygsregister som förs av ett offentligt organ när det gäller
uppgifter som den mottagande myndigheten eller organet behöver för att
fullgöra sitt uppdrag enligt bestämmelser som genomför direktiv 2007/59/
EG.

Rätt att få ut uppgifter ur ett intygsregister som förs av en enskild har utö-

ver vad som anges i första stycket på begäran

background image

8

SFS 2011:725

1. den som är registrerad i intygsregistret när det gäller uppgifter om

henne eller honom själv, och

2. tillsynsmyndigheten och olycksutredande myndighet i Sverige när det

gäller uppgifter som den mottagande myndigheten eller organet behöver för
att fullgöra sitt uppdrag enligt denna lag.

Direktåtkomst

18 §

Direktåtkomst till intygsregister och utlämnande av personuppgifter på

medium för automatiserad behandling ur sådana register får endast medges

1. den som är registrerad i ett intygsregister, när det gäller uppgifter om

den registrerade själv i samma register,

2. tillsynsmyndigheten och olycksutredande myndighet i Sverige, samt
3. behörig järnvägssäkerhetsmyndighet och behörigt olycksutredande

organ i annat land inom EES eller i Schweiz.

Regeringen meddelar föreskrifter om villkoren för direktåtkomst och

utlämnande av personuppgifter för automatiserad behandling för sådana
intygsregister som förs av det allmänna.

Konkurs m.m.

19 §

Om ett järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare försätts i kon-

kurs eller av annat skäl upphör med verksamheten, ska den som tar över drif-
ten av verksamheten även ta över personuppgiftsansvaret för företagets eller
förvaltarens intygsregister. Om verksamheten inte övertas av annan, ska till-
synsmyndigheten överta personuppgiftsansvaret för registret.

Tillståndsregistret

20 §

Tillsynsmyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra

ett register över utbildningsanordnare, examinatorer, läkare och psykologer
som har tillstånd att utföra uppgifter enligt denna lag (tillståndsregistret).
Registret ska uppdateras regelbundet.

Tillsynsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för tillståndsregistret.

Tillståndsregistrets ändamål

21 §

�ndamålet med tillståndsregistret är att för tillämpningen av denna

lag tillhandahålla uppgifter om vilka fysiska och juridiska personer som har
tillstånd att utföra uppgifter enligt denna lag.

22 §

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 21 § får ock-

så behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse
med annan lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d) och andra
stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Direktåtkomst

23 §

Tillsynsmyndigheten får medge direktåtkomst till personuppgifter

som behandlas i tillståndsregistret.

background image

9

SFS 2011:725

Bemyndiganden

24 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. avgifter för förarbevisregistret och tillståndsregistret, och
2. villkoren för direktåtkomst till intygsregister som förs av enskild och

utlämnande av personuppgifter på medium för automatiserad behandling ur
sådana register.

25 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

beträffande de intygsregister som inte förs av det allmänna meddela före-
skrifter eller i det enskilda fallet besluta om att

1. personuppgifter ska bevaras för historiska, statistiska eller veten-

skapliga ändamål, eller

2. gallring av personuppgifter ska ske senast vid en viss tidpunkt.
Regeringen meddelar föreskrifter om bevarande och gallring som avses i

första stycket 1 och 2 för övriga register.

5 kap. Tillsyn, kontroll och tvistlösning

Tillsyn

1 §

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har med-

delats i anslutning till lagen utövas av den myndighet som regeringen
bestämmer (tillsynsmyndigheten).

2 §

Tillsynsmyndigheten har, om det behövs för tillsynen, rätt att på begä-

ran få

1. sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som tillsynen gäl-

ler, och

2. tillträde till de lokaler, anläggningar och fordon som tillsynen gäller.

Förelägganden

3 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för

tillsynen.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Säkerhetsåtgärder

4 §

Om tillsynsmyndigheten anser att en förare utgör ett allvarligt och akut

hot mot järnvägssäkerheten, ska myndigheten omedelbart vidta åtgärder som
är nödvändiga för att upprätthålla säkerhetsnivån i järnvägssystemet. Till-
synsmyndigheten får stoppa ett tåg och förbjuda en förare att fortsätta köra.

En infrastrukturförvaltare är skyldig att snarast stoppa ett tåg, om

tillsynsmyndigheten begär det.

background image

10

SFS 2011:725

�&terkallelse

5 §

Tillsynsmyndigheten ska återkalla förarbevis som avses i 2 kap. 2 §,

särskilt tillstånd som avses i 2 kap. 12 § samt tillstånd som avses i 3 kap. 1
och 3 §§, om

1. förutsättningarna för förarbeviset, det särskilda tillståndet eller tillstån-

det inte längre är uppfyllda, eller

2. innehavaren av förarbeviset, det särskilda tillståndet eller tillståndet inte

fullgör sina skyldigheter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som med-
delats med stöd av lagen.

Ett beslut om återkallelse får begränsas att gälla för viss tid.

Prövning av tvister om kompletterande intyg

6 §

Förare, järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare får till tillsyns-

myndigheten hänskjuta en tvist som rör frågan om ett beslut om utfärdande,
uppdatering eller återkallelse av ett sådant kompletterande intyg som avses i
2 kap. 4 § är förenligt med denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd
av lagen. En förare får även hänskjuta en fråga om skyldighet att genomgå
sådan undersökning som avses i 2 kap. 11 § andra stycket.

Avgifter

7 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna
lag och enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Egenkontroll för utbildningsanordnare

8 §

Den som har tillstånd att bedriva utbildning enligt 3 kap. 1 § ska säker-

ställa att kvaliteten i verksamheten upprätthålls. Den som har ett säkerhets-
styrningssystem ska i stället tillämpa detta.

6 kap. Straff

1 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i sin verksamhet anlitar

en förare som inte har ett giltigt förarbevis eller, om det krävs enligt denna
lag, ett kompletterande intyg ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

I ringa fall döms inte till ansvar.

2 §

Den som inte har rättat sig efter ett vitesföreläggande eller som över-

trätt ett vitesförbud ska inte dömas till ansvar enligt 1 § för den gärning som
omfattas av föreläggandet eller förbudet. Till ansvar enligt 1 § ska inte heller
dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller om ansvar för
gärningen kan dömas ut enligt 10 kap. 1 § 2 järnvägslagen (2004:519).

7 kap. �verklagande

1 §

Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

background image

11

SFS 2011:725

2 §

Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddelade med stöd

av lagen gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. För förare som framför järnvägsfordon även i andra stater än Sverige

ska lagen tillämpas från och med den 29 oktober 2011.

3. För förare som framför järnvägsfordon enbart i Sverige ska lagen till-

lämpas från och med den 29 oktober 2013.

4. Trots 2 och 3 får den som före den 29 oktober 2011 har behörighet att

framföra järnvägsfordon även i andra stater än Sverige och den som före den
29 oktober 2013 har behörighet att framföra järnvägsfordon enbart i Sverige
fortsätta att framföra sådana fordon även i andra stater än Sverige respektive
enbart i Sverige till och med den 28 oktober 2018 utan att uppfylla de all-
männa behörighetskraven i 2 kap. 1 §. Detsamma gäller för den som påbör-
jar en förarutbildning före den 29 oktober 2011.

5. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att förare som avses i 4 får erhålla förarbevis och kom-
pletterande intyg även om samtliga krav i 2 kap. 2 och 4 §§ inte är uppfyllda.

6. Register som avses i 4 kap. ska vara upprättade senast den 29 oktober

2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.