SFS 2015:597 Lag om ändring i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter

150597.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter;

utfärdad den 22 oktober 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2011:866) om flyg-

platsavgifter

dels att rubrikerna närmast före 8 och 12 §§ ska utgå,
dels att 8, 12, 13 och 18–20 §§ och rubriken närmast före 18 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 22 a §, och närmast före 22 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

8 §

Flygplatsens ledningsenhet ska samråda med flygplatsanvändarna om

flygplatsavgifterna och kvaliteten på de tjänster som flygplatsen till-
handahåller. Samråd ska äga rum minst en gång om året om inte annat har
överenskommits vid det senaste samrådet eller följer av ett avtal mellan flyg-
platsens ledningsenhet och flygplatsanvändarna. Vid samrådet får flyg-
platsanvändarna representeras av företrädare för eller sammanslutningar av
flygplatsanvändare.

Flygplatsens ledningsenhet ska efter det att samråd enligt första stycket har

avslutats besluta om de flygplatsavgifter som ska gälla.

12 §

När flygplatsens ledningsenhet överväger en förändring i systemet för

flygplatsavgifter eller nivån på avgifterna, ska den till flygplatsanvändarna
lämna över förslag till sådana ändringar samt skälen för de föreslagna änd-
ringarna senast fyra månader innan ändringarna föreslås träda i kraft. Försla-
gen får dock lämnas senare om det finns synnerliga skäl. Dessa skäl ska i så
fall redovisas för flygplatsanvändarna i samband med att ändringsförslagen
sänds till dem.

Flygplatsens ledningsenhet ska beakta de synpunkter som har förts fram av

flygplatsanvändarna. Ett beslut ska motiveras i förhållande till de synpunkter
som har förts fram och som det inte råder enighet om.

13 §

När flygplatsens ledningsenhet fattar ett beslut om flygplatsavgifter,

ska de flygplatsanvändare som deltagit i samrådet omedelbart underrättas om
beslutet.

Flygplatsens ledningsenhet ska offentliggöra sitt beslut minst två månader

innan det ska börja gälla. Om tidsramen inte kan hållas, ska beslutet innehålla

1 Prop. 2014/15:126, bet. 2015/16:TU2, rskr. 2015/16:11.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/12/EG av den 11 mars 2009 om
flygplatsavgifter, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:597

Utkom från trycket
den 3 november 2015

background image

2

SFS 2015:597

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

en särskild motivering till detta. Flygplatsens ledningsenhet bestämmer hur
offentliggörandet ska ske.

Hänskjutande av beslut

18 §

Varje part som berörs av ett beslut om flygplatsavgifter får hänskjuta

beslutet till Transportstyrelsen för prövning.

19 §

Den som enligt 18 § vill hänskjuta ett beslut ska göra det inom tre

veckor från den dag då flygplatsens ledningsenhet har offentliggjort beslutet.
I sin begäran om prövning ska parten ange vilket beslut som hänskjuts och de
omständigheter som åberopas. De handlingar som parten stöder sig på ska
biläggas.

20 §

När ett beslut om flygplatsavgifter har hänskjutits enligt 18 § får beslu-

tet inte börja tillämpas förrän Transportstyrelsen har prövat ärendet.

När ett beslut har hänskjutits ska Transportstyrelsen inom fyra veckor

besluta interimistiskt huruvida beslutet ska börja gälla, om inte ett slutligt
beslut kan fattas inom samma tid.

Tillsyn

22 a §

Transportstyrelsen utövar tillsyn över att bestämmelserna i denna lag

och i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs. Transportstyrelsen
får meddela de förelägganden som behövs för tillsynen och för att flygplat-
sens ledningsenhet ska fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. Ett beslut
om föreläggande får förenas med vite.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt denna lag och enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

På regeringens vägnar

MEHMET KAPLAN

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.