SFS 2021:558 Lag om ändring i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2011:866) om flygplatsavgifter / SFS 2021:558 Lag om ändring i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter
SFS2021-558.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter

Utfärdad den 10 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 6 §§ lagen (2011:866) om
flygplatsavgifter ska ha följande lydelse.

1 § Denna lag genomför Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/12/EG av den 11 mars 2009 om flygplatsavgifter. Dessutom regleras
sådana frågor om flygplatsavgifter som inte omfattas av direktivet.

6 § Flygplatsens ledningsenhet ska utforma flygplatsavgifterna så att alla
flygplatsanvändare behandlas på ett likvärdigt sätt. En differentiering av
avgifterna får dock förekomma om det sker med hänsyn till frågor av allmänt
och generellt intresse. De kriterier som används för en sådan differentiering
ska vara relevanta och objektiva samt redovisas på ett öppet sätt.

Regeringen får meddela föreskrifter om att flygplatsavgifter ska

differentieras av miljöskäl.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Per Håvik
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:154, bet. 2020/21:TU14, rskr. 2020/21:334.

SFS

2021:558

Publicerad
den

11 juni 2021

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.