SFS 2011:866 Lag om flygplatsavgifter

110866.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om flygplatsavgifter;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag genomför Europaparlamentets och rådets direktiv

2009/12/EG av den 11 mars 2009 om flygplatsavgifter.

2 §

Lagen gäller för den flygplats som har det högsta antalet passagerar-

rörelser, och för de flygplatser där den årliga trafiken uppgår till över fem
miljoner passagerarrörelser.

3 §

Transportstyrelsen ska årligen utifrån uppgifter från Europeiska kom-

missionen (Eurostat) offentliggöra vilka flygplatser som enligt 2 § omfattas
av lagen.

Undantag för vissa avgifter

4 §

Lagen gäller inte

1. avgifter som tas ut som ersättning för flygtrafiktjänster för flygning på

sträcka,

2. avgifter som tas ut som ersättning för sådana marktjänster som anges i

bilagan till lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser, eller

3. avgifter som tas ut för att finansiera assistans till passagerare med funk-

tionshinder och passagerare med nedsatt rörlighet enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter i
samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med
nedsatt rörlighet

3.

1 Prop. 2010/11:143, bet. 2010/11:TU27, rskr. 2010/11:309.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/12/EG av den 11 mars 2009 om
flygplatsavgifter (EUT L 70, 14.3.2009, s. 11, Celex 32009L0012).

3 EUT L 204, 26.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1107).

SFS 2011:866

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

background image

2

SFS 2011:866

Definitioner

5 §

I denna lag avses med

flygplats: varje markområde som är särskilt inrättat för landning, start och

manövrering av luftfartyg, inbegripet de närliggande anläggningar som kan
behövas för flygtrafiken och för service till luftfartygen, samt de anlägg-
ningar som behövs för de kommersiella luftfartstjänsterna,

flygplatsens ledningsenhet: den enhet som tillsammans med annan verk-

samhet eller självständigt administrerar och förvaltar flygplatsens eller flyg-
platsnätets infrastruktur, och samordnar och kontrollerar den verksamhet
som bedrivs av aktörerna på flygplatsen eller inom flygplatsnätet,

flygplatsanvändare: varje fysisk eller juridisk person som med flyg trans-

porterar passagerare, post eller gods, till eller från den berörda flygplatsen,

flygplatsavgift: en avgift som tas ut till förmån för flygplatsens lednings-

enhet och som betalas av flygplatsanvändarna för utnyttjandet av sådana
faciliteter och tjänster som uteslutande tillhandahålls av flygplatsens
ledningsenhet och som avser landning, start, belysning och parkering av luft-
fartyg samt hantering av passagerare och gods,

flygplatsnät: en sammanslutning av flygplatser som utsetts som flygplats-

nät av Transportstyrelsen och som drivs av samma ledningsenhet.

Icke-diskriminering

6 §

Flygplatsens ledningsenhet ska utforma flygplatsavgifterna så att alla

flygplatsanvändare behandlas på ett likvärdigt sätt. En differentiering av
avgifterna får dock förekomma om det sker med hänsyn till frågor av
allmänt och generellt intresse. De kriterier som används för en sådan diffe-
rentiering ska vara relevanta och objektiva samt redovisas på ett öppet sätt.

Flygplatsnät

7 §

Om en flygplats, som omfattas av denna lag, ingår i ett flygplatsnät får

det införas ett gemensamt avgiftssystem för dessa flygplatser. Ett sådant
gemensamt avgiftssystem ska redovisas på ett öppet sätt.

Samråd

Fortlöpande samråd

8 §

Flygplatsens ledningsenhet ska samråda med flygplatsanvändarna om

flygplatsavgifterna och kvaliteten på de tjänster som flygplatsen tillhanda-
håller. Samråd ska äga rum minst en gång om året om inte annat har över-
enskommits vid det senaste samrådet eller följer av ett avtal mellan flyg-
platsens ledningsenhet och flygplatsanvändarna. Vid samrådet får flyg-
platsanvändarna representeras av företrädare för eller sammanslutningar av
flygplatsanvändare.

9 §

Flygplatsens ledningsenhet ska inför varje samråd enligt 8 § informera

flygplatsanvändarna om vilket underlag som har använts för att fastställa
systemet för flygplatsavgifter eller nivån på avgifterna.

Informationen ska åtminstone omfatta

background image

3

SFS 2011:866

1. en förteckning över de olika tjänster och infrastrukturer som tillhanda-

hålls i utbyte mot de flygplatsavgifter som tas ut,

2. en beskrivning av den metod som används för att fastställa flygplatsav-

gifterna,

3. en redovisning av den övergripande kostnadsstrukturen för de facilite-

ter och tjänster som flygplatsavgifterna avser,

4. en redovisning av inkomsterna av de olika avgifterna och den samman-

lagda kostnaden för de tjänster som de omfattar,

5. en redovisning av offentlig finansiering av de anläggningar och tjänster

som flygplatsavgifterna avser, om sådan förekommer,

6. prognoser om situationen vid flygplatsen såvitt avser avgifter, flygtrafi-

kens utveckling och planerade investeringar,

7. en redovisning av den faktiska användningen av flygplatsens infra-

struktur och utrustning under viss tid, och

8. en prognos om det förväntade resultatet av alla större planerade investe-

ringar när det gäller deras effekt på flygplatskapaciteten.

10 §

Flygplatsanvändarna ska före varje samråd enligt 8 § informera flyg-

platsens ledningsenhet om sina

1. trafikprognoser,
2. prognoser om sammansättningen och den planerade användningen av

sin flotta,

3. utvecklingsprojekt som avser den berörda flygplatsen, och
4. behov som avser den berörda flygplatsen.

11 §

Flygplatsens ledningsenhet ska samråda med flygplatsanvändarna

innan planer för nya infrastrukturprojekt slutgiltigt fastställs.

Samråd vid förändringar av flygplatsavgifterna

12 §

När flygplatsens ledningsenhet överväger en förändring i systemet för

flygplatsavgifter eller nivån på avgifterna, ska den till flygplatsanvändarna
lämna över förslag till sådana ändringar samt skälen för de föreslagna änd-
ringarna senast fyra månader innan ändringarna föreslås träda i kraft. Försla-
gen får dock lämnas senare om det finns synnerliga skäl. Dessa skäl ska i så
fall redovisas för flygplatsanvändarna i samband med att ändringsförslagen
sänds till dem.

Innan flygplatsens ledningsenhet fattar beslut om flygplatsavgifter ska de

synpunkter som flygplatsanvändarna fört fram beaktas.

13 §

När flygplatsens ledningsenhet fattar ett sådant beslut om flygplatsav-

gifter som avses i 12 §, ska de flygplatsanvändare som deltagit i samrådet
omedelbart underrättas om beslutet.

Ett beslut om ändring av flygplatsavgifter ska offentliggöras. Flygplatsens

ledningsenhet bestämmer hur detta ska ske.

Tystnadsplikt

14 §

En flygplatsanvändare som får ta del av uppgifter som avses i 9 §

eller den som inom flygplatsens ledningsenhet får ta del av uppgifter som

background image

4

SFS 2011:866

avses i 10 § får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under
uppdraget eller i sin tjänst fått veta om enskildas ekonomiska förhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) i stället för första stycket.

Servicenivå

15 §

Om flygplatsens ledningsenhet och företrädare för eller sammanslut-

ningar av flygplatsanvändarna avser att ingå ett servicenivåavtal om kvalite-
ten på de tjänster som tillhandahålls vid flygplatsen, får förhandlingar om
detta ingå i de samråd som avses i 8 §.

I servicenivåavtalet ska det fastställas vilken servicenivå som ska till-

handahållas av flygplatsens ledningsenhet. Därvid ska beaktas det system för
flygplatsavgifter som tillämpas eller nivån på avgifterna och den servicenivå
som flygplatsanvändarna är berättigade till i utbyte mot de avgifter som
betalas.

Differentierad service

16 §

Flygplatsens ledningsenhet får tillhandahålla skräddarsydda tjänster

genom att variera kvaliteten och omfattningen av enskilda flygplatstjänster,
terminaler eller delar av terminaler, eller avsätta en terminal eller en del av
en terminal för särskilt ändamål.

Nivån på flygplatsavgifterna får differentieras utifrån kvaliteten på och

omfattningen av flygplatstjänster som varieras enligt första stycket eller
andra objektiva och öppet redovisade skäl. När flygplatsens ledningsenhet
fastställer sådana differentierade flygplatsavgifter ska den beakta vad som
föreskrivs i 6 § om icke-diskriminering.

17 §

En flygplatsanvändare som vill utnyttja tjänster enligt 16 § ska ha rätt

att få detta. Om flera flygplatsanvändare vill utnyttja skräddarsydda tjänster
ska tillgången fastställas utifrån relevanta, objektiva, öppet redovisade och
icke-diskriminerande kriterier, som fastställs av flygplatsens ledningsenhet.

Tvistlösning

18 §

Varje part som berörs av ett beslut om flygplatsavgifter som avses i

12 § får hänskjuta tvister om sådana beslut till Transportstyrelsen.

19 §

Den som vill hänskjuta en tvist enligt 18 § ska göra det till Transport-

styrelsen inom tre veckor räknat från den dag då flygplatsens ledningsenhet
har offentliggjort ändringsbeslutet. I sin begäran om prövning ska parten
ange vilket beslut som den hänskjutna tvisten gäller och de omständigheter
som åberopas.

20 §

När en tvist om ett beslut om flygplatsavgifter har hänskjutits enligt

18 § får beslutet inte börja tillämpas förrän Transportstyrelsen har prövat
ärendet.

När Transportstyrelsen har fått en hänskjuten tvist om ett beslut att

behandla ska Transportstyrelsen inom fyra veckor fatta ett interimistiskt

background image

5

SFS 2011:866

beslut om huruvida ändringen ska träda i kraft eller inte, om inte ett slutligt
beslut kan fattas inom samma tid.

21 §

Transportstyrelsen ska fatta slutligt beslut i ärendet så snart som möj-

ligt och senast inom fyra månader från det att ärendet inleddes. Transport-
styrelsen får förlänga denna period med två månader, om det finns synner-
liga skäl. I ett beslut om förlängning ska skälen för förlängningen anges.

22 §

Vid prövningen ska, under förutsättning att omständigheten åberopats

enligt 19 §, särskilt beaktas följande:

1. om bestämmelserna om samråd i 8–12 §§ har iakttagits på ett godtag-

bart sätt,

2. hur en beslutad prishöjning förhåller sig till utvecklingen av konsu-

mentprisindex, och

3. hur flygplatsens ledningsenhet har offentliggjort ett beslut om ändring

av flygplatsavgifter enligt 13 § andra stycket.

Överklagande m.m.

23 §

Transportstyrelsens slutliga beslut enligt denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

24 §

Ett beslut enligt denna lag som har meddelats av Transportstyrelsen

eller av en domstol gäller omedelbart, om inte något annat har bestämts.

Krav på samarbete

25 §

Flygplatsens ledningsenhet och Transportstyrelsen ska samarbeta

med Europeiska kommissionen när denna ska sammanställa en rapport om
tillämpningen av direktiv 2009/12/EG enligt artikel 12.1 i direktivet, och när
det i övrigt kan behövas vid tillämpningen av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.