SFS 2016:1010 Lag om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem / SFS 2016:1010 Lag om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem
161010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska
vägtullsystem;

utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 § i lagen (2013:1164) om elek-

troniska vägtullsystem ska ha följande lydelse.

20 §

Om en betalningsförmedlare får kännedom om att en godkänd färd-

vägsdeklaration saknas för ett fordons passage av en betalstation eller kon-
trollpunkt, ska betalningsförmedlaren informera den berörda väganvändaren
om bristen och ge denne möjlighet att reglera sin skuld innan indrivning får
ske.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:191, bet. 2016/17:SkU5, rskr. 2016/17:16.

SFS 2016:1010

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.