SFS 2013:315 Lag om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter / SFS 2013:315 Lag om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
130315.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om intelligenta transportsystem vid
vägtransporter;

utfärdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv

2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta
transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra trans-
portslag

3.

Lagen innehåller allmänna bestämmelser om införande och användning av

intelligenta transportsystem vid transporter på väg.

2 §

Denna lag syftar till att främja att information, kommunikation och in-

frastruktur som används i samt tjänster som förmedlas genom intelligenta
transportsystem för transporter på väg och deras gränssnitt mot andra trans-
portslag uppfyller uppställda krav för att systemen ska fungera gränsöverskri-
dande inom Europeiska unionen.

3 §

I denna lag betyder

väg: sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används

för trafik med motorfordon,

intelligenta transportsystem, ITS: system med informations- och kommu-

nikationsteknik som tillämpas för transporter på väg, inbegripet infrastruktur,
fordon och användare, trafikledning och mobilitetshantering, samt för gräns-
snitt mot andra transportslag,

ITS-tillämpning: operativt instrument för användningen av ITS,
ITS-tjänst: tillhandahållandet av ITS-tillämpning inom ett bestämt organi-

satoriskt och operativt område i syfte att bidra till användarens säkerhet,
effektivitet och komfort samt att underlätta eller stödja transporter och
resande,

vägdata: data om väginfrastruktur, inbegripet fasta vägmärken eller annan

reglering av trafiksäkerhetskaraktär,

vägtrafikdata: historiska data och realtidsdata om vägtrafiken,

1 Prop. 2012/13:138, bet. 2012/13:TU14, rskr. 2012/13:226.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett
ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för
gränssnitt mot andra transportslag (EUT L 207, 6.8.2010, s. 1, Celex 32010L0040).

3 EUT L 207, 6.8.2010, s. 1 (Celex 32010L0040).

SFS 2013:315

Utkom från trycket
den 31 maj 2013

background image

2

SFS 2013:315

resedata: grundläggande data, till exempel tidtabeller för allmänna trans-

portmedel samt tariffer, som är nödvändiga för att tillhandahålla multimodal
reseinformation före och under resan för att underlätta reseplanering, bokning
och anpassning av resan,

gränssnitt: en möjlighet till sammankoppling av interaktion mellan system,
interoperabilitet:

systemens och de underliggande affärsprocessernas

kapacitet att utbyta data och dela information och kunskap, och

kompatibilitet: en anordnings eller ett systems allmänna förmåga att utan

ändring fungera tillsammans med en annan anordning eller ett annat system.

Fordonstermerna i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559)

om vägtrafikdefinitioner.

Tillämpningsområde

4 §

Denna lag gäller ITS för transporter på väg.

Lagen gäller inte verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets

materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets radioanstalt och
Säkerhetspolisen. �ven annan verksamhet som avser försvaret och den natio-
nella säkerheten får undantas från lagens tillämpningsområde.

5 §

Lagen gäller för ITS-tillämpningar och ITS-tjänster som ska kunna

fungera gränsöverskridande inom Europeiska unionen och som avser

1. användning av väg-, vägtrafik- och resedata,
2. trafikledning och hantering av godstransporter,
3. stöd för trafiksäkerhet och skydd av transporter, och
4. samverkan mellan fordon och transportinfrastruktur.

Krav på ITS

6 §

ITS-tillämpningar och ITS-tjänster ska uppfylla de krav om kompatibi-

litet och interoperabilitet som behövs för ITS.

7 §

ITS-tillämpningar och ITS-tjänster ska uppfylla de krav som behövs för

1. tillhandahållande av multimodala reseinformationstjänster,
2. tillhandahållande av informationstjänster i realtid,
3. data vid kostnadsfritt tillhandahållande av vägsäkerhetsrelaterad allmän

trafikinformation,

4. tillhandahållande av ett system för fordonspositionering vid trafikolycka

knutet till larmcentral inom Europeiska unionen,

5. tillhandahållande av informationstjänster för säkra och skyddade parke-

ringsplatser för lastbilar och andra fordon i kommersiell trafik, och

6. tillhandahållande av bokningstjänster för säkra och skyddade parke-

ringsplatser för lastbilar och andra fordon i kommersiell trafik.

8 §

I personuppgiftslagen (1998:204), lagen (2003:389) om elektronisk

kommunikation och lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns bestämmel-
ser om behandling av personuppgifter och integritetsskydd.

I lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

förvaltningen finns bestämmelser om vidareutnyttjande av handlingar hos
statliga och kommunala myndigheter.

background image

3

SFS 2013:315

I produktansvarslagen (1992:18) finns bestämmelser om skadeståndsan-

svar för produkter med säkerhetsbrister.

Bemyndiganden

9 §

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagens tillämp-

ningsområde enligt 4 § andra stycket. Regeringen får också meddela före-
skrifter om undantag från lagens tillämpningsområde som avser fordon.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om de krav som avses i 6 och 7 §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Lagen ska inte tillämpas på fordon som har typgodkänts enligt for-

donslagen (2002:574) eller tagits i bruk före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

HILLEVI ENGSTR�M
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.