SFS 2019:377 Lag om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter / SFS 2019:377 Lag om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
SFS2019-377.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta

transportsystem vid vägtransporter

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § lagen (2013:315) om intelligenta
transportsystem vid vägtransporter ska ha följande lydelse.

8 §2 Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), lagen (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och vägtrafik-
datalagen (2019:369).

I lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation finns bestämmelser

om behandling av personuppgifter och integritetsskydd.

I lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

förvaltningen finns bestämmelser om vidareutnyttjande av handlingar hos
statliga och kommunala myndigheter.

I produktansvarslagen (1992:18) finns bestämmelser om skadestånds-

ansvar för produkter med säkerhetsbrister.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

2 Senaste lydelse 2018:372.

SFS

2019:377

Publicerad
den

7 juni 2019

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.