SFS 2022:819 Lag om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

SFS2022-819.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta

transportsystem vid vägtransporter

Utfärdad den 9 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § lagen (2013:315) om intelligenta
transportsystem vid vägtransporter ska ha följande lydelse.

8 §2 Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), lagen (2018:218) med komplett-
erande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och vägtrafikdatalagen
(2019:369).

I lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation finns bestämmelser

om behandling av personuppgifter och integritetsskydd.

I lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

finns bestämmelser om myndigheters och offentliga företags tillgänglig-
görande av data för vidareutnyttjande.

I produktansvarslagen (1992:18) finns bestämmelser om skadestånds-

ansvar för produkter med säkerhetsbrister.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2021/22:225, bet. 2021/22:FiU27, rskr. 2021/22:343.
2 Senaste lydelse 2022:502.

SFS

2022:819

Publicerad
den

14 juni 2022

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.