SFS 2014:132 Lag om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

140132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst;

utfärdad den 20 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

En kommun får som komplement till färdtjänst lämna ekonomiskt stöd

för anskaffning och anpassning av ett motorfordon till en person med funk-
tionsnedsättning (mobilitetsstöd), för att öka hans eller hennes möjligheter att
förflytta sig.

2 §

En kommun får lämna mobilitetsstöd under förutsättning att den som

ska få stödet

– samtycker till stödet, och
– har tillstånd till färdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst, men
– inte har rätt till bilstöd enligt socialförsäkringsbalken.
Regeringen eller efter regeringens bemyndigande en kommun får meddela

föreskrifter om ytterligare förutsättningar för beviljande av mobilitetsstöd.

3 §

En kommun som med stöd av 4 § andra stycket lagen (1997:736) om

färdtjänst har överlåtit sina uppgifter i fråga om färdtjänsten till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet får även överlåta till myndigheten att fatta
beslut i enskilda ärenden om lämnande av mobilitetsstöd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MARIA LARSSON
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:36, bet. 2013/14:SoU15, rskr. 2013/14:165.

SFS 2014:132

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.