SFS 2014:1344 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar / SFS 2014:1344 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar
141344.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-,
fartygs- och busspassagerarförordningar;

utfärdad den 20 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningarna

1 §

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den

23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (tågpassage-
rarförordningen),

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den

24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre
vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (fartygspassa-
gerarförordningen), och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den

16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om änd-
ring av förordning (EG) nr 2006/2004 (busspassagerarförordningen).

Tillsyn över att förordningarna följs

2 §

Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn över

att de skyldigheter som följer av tåg-, fartygs- och busspassagerarförordning-
arna fullgörs.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt tåg-, fartygs- och busspassagerarför-
ordningarna.

Sanktioner

4 §

Skyldighet att lämna information föreskrivs för järnvägsföretag, biljett-

utfärdare, stationsförvaltare, researrangörer, transportörer, resebyråer, termi-
naloperatörer och hamnmyndigheter i

1. artiklarna 4, 8, 9.5, 18.1, 20, 22.3, 28.2 och 29 i tågpassagerarförord-

ningen,

1 Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5.

SFS 2014:1344

Utkom från trycket
den 2 december 2014

background image

2

SFS 2014:1344

2. artiklarna 8.5, 9.2�9.4, 10, 12.3, 13.3, 16, 22 och 23 i fartygspassagerar-

förordningen, och

3. artiklarna 10.2, 10.5, 11.2�11.5, 13.2, 14.5, 20, 24 och 25 i busspassage-

rarförordningen.

Om information inte lämnas enligt någon av de bestämmelser som anges i

första stycket, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag
av 29�36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara
väsentlig enligt 10 § tredje stycket den lagen.

5 §

Andra skyldigheter än att lämna information föreskrivs för järnvägs-

företag, biljettutfärdare, stationsförvaltare, researrangörer, transportörer, rese-
byråer och terminaloperatörer i

1. artiklarna 9.1�9.4, 18.3�18.5, 19, 22.1, 23, 24, 27 och 28 i tågpassage-

rarförordningen,

2. artiklarna 4, 7�8.4, 9.1, 10�13.2, 15.4 och 24 i fartygspassagerarförord-

ningen, och

3. artiklarna 4, 8, 9, 10.1, 10.3, 10.4, 11.1, 13�15, 17.3, 26 och 27 i buss-

passagerarförordningen.

Den som inte fullgör en sådan skyldighet får åläggas att göra det. �&läggan-

det får förenas med vite. En talan om ett sådant åläggande väcks vid Mark-
nadsdomstolen av Konsumentombudsmannen.

I ett tillsynsärende om en skyldighet som avses i första stycket tillämpas

42�45 §§ marknadsföringslagen (2008:486) och det som i övrigt gäller enligt
den lagen vid tillämpning av de bestämmelserna.

6 §

I ett fall som inte är av större vikt får Konsumentombudsmannen med-

dela ett föreläggande om ett sådant åläggande som avses i 5 §. Bestämmel-
serna i 28 § marknadsföringslagen (2008:486) ska då tillämpas.

7 §

Den myndighet som utövar tillsyn över fullgörandet av de skyldigheter

som anges i artiklarna 10.1, 10.2, 10.4, 21 och 26 i tågpassagerarförord-
ningen, artikel 14 i fartygspassagerarförordningen och artikel 16.1 i busspas-
sagerarförordningen får meddela de förelägganden som behövs för att be-
stämmelserna ska följas.

Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Befogenhet att utse bussterminaler

8 §

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, en statlig myndighet

eller de regionala kollektivtrafikmyndigheter som avses i lagen (2010:1065)
om kollektivtrafik får i det enskilda fallet besluta om att utse bussterminaler
där assistans för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet ska
tillhandahållas i enlighet med busspassagerarförordningen.

�verklagande

9 §

Tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande enligt 7 § får överklagas

till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller ett beslut av en statlig myn-
dighet eller en regional kollektivtrafikmyndighet om att utse en bussterminal
enligt 8 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

3

SFS 2014:1344

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.