SFS 2015:956 Lag om ändring i lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar

150956.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:1344) med
kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-,
fartygs- och busspassagerarförordningar;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2014:1344) med kom-

pletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerar-
förordningar ska införas två nya paragrafer, 1 a och 1 b §§, av följande
lydelse.

1 a §

Av 4 § lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter följer

att artiklarna 7, 8.1, 10.1, 10.2, 10.4 och 15–18 i tågpassagerarförordningen
inte ska tillämpas på vissa trafiktjänster som annars skulle falla in under för-
ordningens tillämpningsområde.

1 b §

Av 5 § lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter följer

att artiklarna 3, 4.1, 5, 6, 8 och 19–23 i busspassagerarförordningen ska till-
lämpas på vissa trafiktjänster som annars inte skulle falla in under förordning-
ens tilllämpningsområde.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:13, bet. 2015/16:CU9, rskr. 2015/16:73.

SFS 2015:956

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.