SFS 2016:231 Lag om ändring i lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar / SFS 2016:231 Lag om ändring i lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar
160231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:1344) med
kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-,
fartygs- och busspassagerarförordningar;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2014:1344) med kom-

pletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförord-
ningar ska ha följande lydelse.

5 §

Andra skyldigheter än att lämna information föreskrivs för järnvägsfö-

retag, biljettutfärdare, stationsförvaltare, researrangörer, transportörer, rese-
byråer och terminaloperatörer i

1. artiklarna 9.1�9.4, 18.3�18.5, 19, 22.1, 23, 24, 27 och 28 i tågpassage-

rarförordningen,

2. artiklarna 4, 7�8.4, 9.1, 10�13.2, 15.4 och 24 i fartygspassagerarförord-

ningen, och

3. artiklarna 4, 8, 9, 10.1, 10.3, 10.4, 11.1, 13�15, 17.3, 26 och 27 i

busspassagerarförordningen.

Den som inte fullgör en sådan skyldighet får åläggas att göra det. �&läggan-

det får förenas med vite. En talan om ett sådant åläggande väcks vid Patent-
och marknadsdomstolen av Konsumentombudsmannen.

I ett tillsynsärende om en skyldighet som avses i första stycket tillämpas

42�45 §§ marknadsföringslagen (2008:486) och det som i övrigt gäller enligt
den lagen vid tillämpning av de bestämmelserna.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

SFS 2016:231

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.