SFS 2015:357 Lag om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd / SFS 2015:357 Lag om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
150357.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid
hindrande av fortsatt färd;

utfärdad den 4 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (2014:1437) om åtgärder

vid hindrande av fortsatt färd ska ha följande lydelse.

7 §

Omhändertagande eller klampning får vidtas när ett beslut att fordonet

eller fordonståget inte får fortsätta färden har meddelats enligt

1. 8 b § lagen (1972:435) om överlastavgift,
2. 25 b § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa inter-

nationella vägtransporter,

3. 10 kap. 6 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskri-

vare, m.m., eller

4. 7 d § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre

finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 24 timmar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:83, bet. 2014/15:TU12, rskr. 2014/15:206.

SFS 2015:357

Utkom från trycket
den 12 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.