SFS 2018:631 Lag om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd / SFS 2018:631 Lag om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
SFS2018-631.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid

hindrande av fortsatt färd
Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7�9 §§ lagen (2014:1437) om

åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska ha följande lydelse.

7 §2 Omhändertagande eller klampning får vidtas när ett beslut att

fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden har meddelats enligt

1. 8 b § lagen (1972:435) om överlastavgift,

2. 25 b § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa

internationella vägtransporter,

3. 10 kap. 6 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt

färdskrivare, m.m., eller

4. 7 d § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre

finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 36 timmar.

8 § Omhändertagande eller klampning får vidtas när ett fordons fortsatta

färd har hindrats enligt

1. 5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210),

2. 5 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211), eller

3. 7 § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre

finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 36 timmar.

9 § Omhändertagande eller klampning får vidtas om föraren utgör en

påtaglig fara för trafiksäkerheten och fordonets fortsatta färd har hindrats

enligt

1. 10 kap. 1 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt

färdskrivare, m.m.,

2. 32 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa

internationella vägtransporter, eller

3. 14 kap. 15 § trafikförordningen (1998:1276).

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre

finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 36 timmar.

1

Prop. 2017/18:198, bet. 2017/18:TU14, rskr. 2017/18:314.

2

Senaste lydelse 2015:357.

SFS 2018:631

Publicerad

den 1 juni 2018

background image

2

SFS 2018:631

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för omhändertagande eller

klampning som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.