SFS 2014:1562 Lag om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter / SFS 2014:1562 Lag om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
141562.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon
i anspråk för fordringar på vissa skatter och
avgifter;

utfärdad den 19 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2014:447) om rätt att ta

fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter ska ha följande ly-
delse.

1 §

Denna lag gäller rätt att ta fordon i anspråk för betalning av

1. statens eller en kommuns fordringar på avgift enligt lagen (1976:206)

om felparkeringsavgift,

2. statens fordringar på trängselskatt eller avgift enligt lagen (2004:629)

om trängselskatt,

3. statens fordringar på fordonsskatt eller avgift avseende fordonsskatt en-

ligt vägtrafikskattelagen (2006:227),

4. statens fordringar på skatt eller avgift enligt lagen (2006:228) med sär-

skilda bestämmelser om fordonsskatt, och

5. statens fordringar på avgift enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgif-

ter på väg eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015.
2. Lagen tillämpas inte på sådana infrastrukturavgifter som har beslutats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86.

SFS 2014:1562

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.