SFS 2014:52 Lag om infrastrukturavgifter på väg

140052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om infrastrukturavgifter på väg;

utfärdad den 6 februari 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller

1. infrastrukturavgifter på allmänna vägar utom färjor, och
2. infrastrukturavgifter för tunga godsfordon på enskilda vägar som ingår i

TEN-T-vägnätet i Sverige eller som är motorvägar.

Lagen gäller dock inte infrastrukturavgifter som avses i första stycket 1 om

avgifterna omfattas av krav på differentiering utifrån EURO-utsläppsklass
enligt 10 §.

2 §

För färd på vägar som ingår i TEN-T-vägnätet i Sverige eller på andra

motorvägar får infrastrukturavgifter tas ut för fordon som omfattas av lagen
(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, dock endast för användan-
det av ett vägavsnitt i form av en bro eller en tunnel eller en väg genom ett
bergspass.

Definitioner

3 §

I denna lag betyder

avgiftssystem: ett tekniskt och administrativt system som används för uttag

av infrastrukturavgifter på ett vägavsnitt,

EURO-utsläppsklass: en sådan utsläppsklass för ett fordon som avses i bi-

laga 0 till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni
1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastruk-
turer

3, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv

2011/76/EU

4, och 31 § avgasreningslagen (2011:318),

infrastrukturavgift: en distansbaserad avgift som tas ut för att täcka kost-

nader för uppförande, drift, underhåll och utveckling av ett vägavsnitt med
tillhörande avgiftssystem,

1 Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om av-
gifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (EGT L 187,
20.7.1999, s. 42, Celex 31999L0062), senast ändrat genom Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2011/76/EU (EUT L 269, 14.10.2011, s. 1, Celex 32011L0076).

3 EGT L 187, 20.7.1999, s. 42 (Celex 31999L0062).

4 EUT L 269, 14.10.2011, s. 1 (Celex 32011L0076).

SFS 2014:52

Utkom från trycket
den 18 februari 2014

background image

2

SFS 2014:52

prioriterade projekt av europeiskt intresse: de vägavsnitt i Sverige som

anges i bilaga III till Europaparlamentets och rådets beslut nr 661/2010/EU av
den 7 juli 2010 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska
transportnätet (omarbetning)

5,

TEN-T-vägnätet: det vägnät som definieras i bilaga I, avsnitt 2 till Europa-

parlamentets och rådets beslut nr 661/2010/EU och som illustreras med hjälp
av kartor eller beskrivs i bilaga II till beslutet,

tungt godsfordon: ett motorfordon eller en ledad motorfordonskombination

som har en totalvikt över 3 500 kilogram och som är avsedd för eller används
för godstransport på väg,

vägavsnitt: en avgränsad del av infrastrukturen.
I övrigt har de termer som används i denna lag samma betydelse som i

lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner.

Avgiftssystemet

4 §

Infrastrukturavgifter ska tas ut och drivas in på ett sätt som påverkar

trafikflödet så lite som möjligt och som gör att normal trafiksäkerhetsstandard
upprätthålls.

Ett avgiftssystem får inte medföra omotiverade nackdelar för användare

som inte regelbundet använder vägnätet. Om avgiftssystemet kräver använd-
ning av fordonsutrustning som avses i lagen (2013:1164) om elektroniska
vägtullssystem, ska den som tar ut infrastrukturavgiften se till att alla använ-
dare kan få tillgång till sådan utrustning. Fordonsutrustningen ska uppfylla de
tekniska kraven i nämnda lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning
till den lagen.

Beräkning av infrastrukturavgifter

Kostnadsunderlag

Allmänna vägar

5 §

Infrastrukturavgifter som avses i 1 § första stycket 1 ska bestämmas så

att de totala avgiftsintäkterna inte överstiger kostnaderna för uppförande och
utveckling av det vägavsnitt som avgifterna avser samt för uppförande, under-
håll, drift och utveckling av tillhörande avgiftssystem. Endast kostnader som
har finansierats med lån som ska återbetalas med infrastrukturavgifter och
kostnader som ska finansieras direkt med intäkter från infrastrukturavgifter
ska ingå i kostnadsunderlaget.

Infrastrukturavgifter ska baseras på en tidsperiod som motsvarar infra-

strukturens planerade livslängd eller en annan tid som inte understiger 20 år.

Andra stycket gäller inte infrastrukturavgifter som tas ut för färd på bron på

Europaväg 6 över Svinesund, så länge det ursprungliga avgiftssystemet på
bron används och inte ändras i väsentlig omfattning.

6 §

De kostnader som avses i 5 § första stycket ska fördelas mellan olika

kategorier av bilar utifrån deras beräknade andelar av kostnaderna. Kost-

5 EUT L 204, 5.8.2010, s. 1 (Celex 32010D0661).

background image

3

SFS 2014:52

naderna för en kategori av bilar får på motsvarande sätt fördelas mellan olika
typer av bilar inom kategorin.

Den andel av kostnaderna som kan hänföras till respektive kategori eller

typ av bilar ska motsvara deras beräknade andel av trafiken på vägavsnittet.
Om högre kostnader för att uppföra och underhålla infrastrukturen kan hän-
föras till en viss kategori av bilar, får den andel av kostnaderna som ska bäras
av den kategorin justeras i motsvarande mån. Detsamma gäller om högre
kostnader kan hänföras till en viss typ av bil inom en kategori.

De beräknade andelar av kostnaderna som ska hänföras till olika kategorier

och typer av bilar ska kontrolleras regelbundet och vid behov justeras.

Enskilda vägar

7 §

Infrastrukturavgifter som avses i 1 § första stycket 2 ska bestämmas så

att de totala avgiftsintäkterna inte överstiger den andel av kostnaderna som
kan hänföras till tunga godsfordon och som avser uppförande, underhåll, drift
och utveckling av det vägavsnitt som avgifterna avser och tillhörande avgifts-
system. I kostnadsunderlaget får det även ingå rimlig avkastning på kapital
och en rimlig vinstmarginal.

Infrastrukturavgifter ska baseras på en tidsperiod som motsvarar infrastruk-

turens planerade livslängd eller en annan tid som inte understiger 20 år.

8 §

Den andel av kostnaderna enligt 7 § första stycket som ska hänföras till

tunga godsfordon ska motsvara deras beräknade andel av trafiken på väg-
avsnittet. De tunga godsfordonens andel av kostnaderna får på motsvarande
sätt fördelas mellan olika typer av tunga godsfordon. Om kostnaderna för att
uppföra och underhålla infrastrukturen blir högre på grund av den tunga trafi-
ken, får den andel av kostnaderna som ska bäras av tunga godsfordon justeras
i motsvarande mån. Detsamma gäller om högre kostnader kan hänföras till en
viss typ av tunga godsfordon.

De tunga godsfordonens beräknade andel av kostnaderna ska kontrolleras

regelbundet och vid behov justeras.

9 §

Bestämmelserna i 7 § andra stycket och 8 § gäller inte infrastruktur-

avgifter som tas ut för färd på Öresundsbron, så länge det ursprungliga av-
giftssystemet på bron används och inte ändras i väsentlig omfattning.

Differentiering av infrastrukturavgifter

10 §

Infrastrukturavgifter för tunga godsfordon på vägar som ingår i TEN-

T-vägnätet i Sverige eller som är motorvägar ska differentieras i enlighet med
fordonens EURO-utsläppsklass. Ingen avgift får vara mer än dubbelt så hög
som den avgift som tas ut för ett likvärdigt fordon som uppfyller det sträng-
aste utsläppskravet.

Kravet på differentiering enligt första stycket gäller inte om
1. det allvarligt skulle skada avgiftssystemens enhetlighet,
2. det inte är tekniskt genomförbart, eller
3. om det skulle leda till att de mest förorenande fordonen leds bort från det

berörda vägavsnittet med negativa konsekvenser för trafiksäkerhet och folk-
hälsa som följd.

background image

4

SFS 2014:52

11 §

Om uppgift om ett fordons EURO-utsläppsklass inte finns tillgänglig

när ett beslut om infrastrukturavgift ska fattas, får infrastrukturavgift tas ut
med högst det belopp som gäller för likvärdiga fordon med utsläppsklass
EURO 0.

12 §

Infrastrukturavgifter som avses i 1 § första stycket 2 får differentieras

beroende på tidpunkt på dagen, typ av dag eller årstid, för att minska trängsel,
minimera slitage på infrastrukturen eller för att optimera användningen av
eller främja trafiksäkerheten på det berörda vägavsnittet, om

1. differentieringen är tydlig, offentliggjord och tillgänglig för alla använ-

dare på lika villkor,

2. ingen avgift är mer än 175 procent högre än den genomsnittliga avgiften

för motsvarande fordon,

3. högre avgifter för att minska trängsel tas ut under högst fem timmar per

dag, och

4. differentiering för att minska trängsel innebär högre avgiftsnivåer under

perioder då många fordonspassager äger rum och lägre avgiftsnivåer under
övriga tider.

En differentiering enligt första stycket får inte utformas så att de totala av-

giftsintäkterna ökar. Om en intäktsökning trots detta skulle uppstå ska diffe-
rentieringens struktur ändras inom två år efter utgången av det kalenderår när
intäktsökningen uppstod.

13 §

Infrastrukturavgifter som avser ett prioriterat projekt av europeiskt in-

tresse får differentieras på annat sätt än som anges i 10 § och 12 § första
stycket för att säkra projektets lönsamhet, om ett sådant vägavsnitt är direkt
konkurrensutsatt i förhållande till andra sätt att färdas med ett fordon än på
väg. En sådan differentiering

1. ska leda till en avgiftsstruktur som är linjär, proportionell, offentliggjord

och tillgänglig för alla användare på lika villkor, och

2. får inte leda till att kostnader förs över på användare som inte omfattas

av differentieringen i form av höjda avgifter.

Om infrastrukturavgifter som avses i första stycket differentieras i syfte att

minska trängsel, minimera slitage på infrastrukturen eller för att optimera
användningen av eller främja trafiksäkerheten på det berörda vägavsnittet, ska
differentieringen ske beroende på tidpunkt på dagen, typ av dag eller årstid.

Bestämmelserna i 12 § andra stycket ska tillämpas vid differentiering

enligt första och andra styckena.

Personuppgiftsansvar

14 §

Den som tar ut infrastrukturavgifter på vägar som avses i 1 § första

stycket 2 är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för
den behandling av personuppgifter som verksamheten innebär.

I fråga om infrastrukturavgifter på vägar som avses i 1 § första stycket 1

finns bestämmelser om personuppgiftsansvar i lagen (2001:558) om väg-
trafikregister.

background image

5

SFS 2014:52

Verkställighet

15 §

Om en infrastrukturavgift på allmän väg inte betalas i rätt tid ska av-

giften lämnas för indrivning. Regeringen får meddela föreskrifter om att in-
drivning inte behöver begäras för ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsöknings-
balken ske.

Ett beslut enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen gäller

omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Bemyndiganden

16 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga

om vägar som avses i 1 § första stycket 1 meddela föreskrifter om

1. vilka vägavsnitt som ska avgiftsbeläggas,
2. vilka fordon som ska omfattas av avgiftsplikt,
3. infrastrukturavgiftens storlek,
4. avgiftspliktens inträde, och
5. beslut om och betalning av infrastrukturavgift.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om

vägar som ingår i TEN-T-vägnätet i Sverige eller som är motorvägar meddela
föreskrifter om rapportering.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2014.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.